Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 564 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt främjar mineralhanteringen. Tukes främjar företagens konkurrenskraft och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Verksamheten riktar sig till produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning, tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2019:

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Riskhanteringen hos företag där det finns risk för storolyckor förbättras      
— Produktionsanläggningar för kemikalier och sprängämnen vars riskhantering ligger på en godtagbar nivå utgör en ökad andel av tillsynsobjekten (%)  64  60  65
De farligaste kemikalierna blir färre till antalet      
— Antalet ämnen som föranleder särskild omsorg minskar (%)  30  30  30
Antalet produkter som är allvarligt bristfälliga minskar på marknaden      
— Produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (medelvärde under fem år av den procentuella andelen)  20 < 19 < 19

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Tillsynen är riskbaserad och effektiv      
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök (antal) 46 867 39 450 49 700
— Kundtillfredsställelse (1—5) 4 4 > 4
— Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) 15 15 35
Utvecklingen av årsverken 259 268 274
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,6 3,5 3,8

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 965 6 190 5 979
Intäkter sammanlagt 6 965 6 190 5 979
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 3 173 2 784 2 607
Intäkter sammanlagt 6 965 6 190 5 979
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 026 3 800 3 635
— andel av samkostnader 2 931 2 390 2 344
Kostnader sammanlagt 6 957 6 190 5 979
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 8 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 656 23 834 24 178
Bruttoinkomster 5 000 4 763 4 614
Nettoutgifter 19 656 19 071 19 564
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 252    
— överförts till följande år 3 078    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Styrning av tillsynen över användningen av växtskyddsmedel (överföring till moment 30.20.01) -35
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde 120
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde (överföring från moment 32.01.21) 40
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -70
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 7
Lönejusteringar 491
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -45
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 127
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 92
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 493

2019 budget 19 564 000
2018 I tilläggsb. 147 000
2018 budget 19 071 000
2017 bokslut 19 482 000