Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 943 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet från och med ingången av 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen som innebär att förvaltningen av företags- och organisationsdatasystemet (FODS) överförs till Patent- och registerstyrelsen vid ingången av 2019.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Patent- och registerstyrelsen för 2019:

Effekt
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Funktionell effektivitet      
Arbetsproduktivitet (förändring i produktiviteten, %) 5,8 > 1,0 > 1,0
Resurshushållning (förändring i enhetskostnaderna, %) -6,9 < 2,0 < 2,0
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0
E-tjänster      
— Patentansökningar (%) 95,7 > 92 > 92
— Varumärkesansökningar (%) 85,5 > 90 > 90
— Anmälningar till handelsregistret (%) 51,2 > 60 > 65
— Anmälningar till föreningsregistret (%) 81,5 > 83 > 80
Genomsnittliga behandlingstider      
— Nationella patentansökningar (år) 2,5 < 2,4 < 2,4
— PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid (%) 89,3 > 90 > 90
— Nationella varumärkesansökningar (mån.) 2,6 < 3,0 < 2,5
— Elektroniska anmälningar till handelsregistret (dagar) 1,9 < 2 < 2
— Anmälningar till föreningsregistret (dagar) 4 < 5 < 5
Utvecklingen av årsverken 393 397 390
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,8 3,7 3,8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 51 157 46 000 46 000
— övriga intäkter  379 - -
Intäkter sammanlagt 51 536 46 000 46 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 41 887 45 747 44 443
— andel av samkostnader 9 398 9 500 9 500
Kostnader sammanlagt 51 285 55 247 53 943
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 251 -9 247 -7 943
Kostnadsmotsvarighet, % 100 83 85

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 48 471 55 247 53 943
Bruttoinkomster 51 536 46 000 46 000
Nettoutgifter -3 065 9 247 7 943
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 435    
— överförts till följande år 11 946    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) -950
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (överföring från moment 28.10.01) 1 000
Inrättande av ett förmånstagarregister -1 000
Täckande av OFR-tillsynen med serviceavgifter -145
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -178
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -14
Sammanlagt -1 304

2019 budget 7 943 000
2018 budget 9 247 000
2017 bokslut 2 445 896