Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 548 000 euro.

Förklaring:Konkurrens- och konsumentverket ser till att marknaden fungerar väl. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som i offentlig verksamhet och att se till att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och att störningssituationer snabbt reds ut. Överdirektören med ansvar för konsumentfrågor är konsumentombudsman. Konsumentrådgivningen övergår vid ingången av 2019 till ämbetsverkets uppgifter. Dessutom arbetar verket allmänt för att främja en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning samt sköter de internationella uppgifter som tilldelats verket.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket, beredskapslagen och lagen om konsumenttvistenämnden. I den föreslås att konsumentrådgivningen vid ingången av 2019 ska överföras från magistraterna till ämbetsverkets uppgifter.

Konkurrensverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och för ny och sund företagsverksamhet. Den ekonomiska konkurrensen styr förnyelsen av ekonomin och skapar incitament för innovationer och investeringar. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och aktörerna på marknaden skapar förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Genom konkurrens- och konsumentpolitiska åtgärder och samarbete med de övriga myndigheterna ges den grå ekonomin mindre rörelseutrymme.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2019:

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Konkurrensintensiteten på hemmamarknaden i Finland ökar      
— konkurrensintensiteten på hemmamarknaden / Finlands positionering i förhållande till andra länder 97/137 50/140 50/140
Finländarnas förtroende för marknader som digitaliseras ökar      
— andelen finländare som har förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad (%) 43 60 60

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller      
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5) 3,6 > 4,0 > 4,0
Genom övervakning av företagsköp förhindras effektivt konkurrensproblem som beror på monopol      
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5) 3,6 > 3,7 > 3,7
Genom konsumentombudsmannens åtgärder ändrar näringsidkarna sitt beteende i samklang med konsumentskyddslagstiftningen      
— Fall där ett företag har ändrat sin verksamhet i samklang med konsumentskyddslagstiftningen (st.) 93 130 130
Konsumentrådgivning      
— Av de kunder som ringt den nationella telefonrådgivningen har betjänats minst (%)1) 80,2 90 90
Utvecklingen av årsverken 134,6 145 203
Arbetstillfredsställelse totalt(1—5) 3,6 > 3,6 > 3,7

1) Konsumentrådgivningen övergår från magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket 1.1.2019.

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Främjande av marknadernas funktion 26,9 25,5 25,5
Konkurrensövervakning 59,2 67,0 67,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd 32,9 35,5 35,5
Konsumentrådgivning - - 58,0
Förvaltningstjänster 15,6 17,0 17,0
Sammanlagt 134,6 145 203

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 11 026 11 748 15 908
Bruttoinkomster 736 560 360
Nettoutgifter 10 290 11 188 15 548
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 649    
— överförts till följande år 1 978    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det nya lönesystemet 18
Konsumentrådgivning (58 årsv.) (överföring från moment 28.40.02) 3 700
Styrning av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (-1 årsverke) (överföring till moment 25.01.01) -62
Tillsyn över paketreserörelser 390
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -39
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -11
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 9
Lönejusteringar 309
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -50
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -27
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 89
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 42
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt 4 360

2019 budget 15 548 000
2018 I tilläggsb. 92 000
2018 budget 11 188 000
2017 bokslut 10 619 000