Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 244 061 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd eller anskaffning av motsvarande tjänster samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar

2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen så att i genomsnitt högst 4 000 personer är sysselsatta inom ett år. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts

5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa

6) till kostnader för försäkringsskydd

7) till den helhet som man anskaffar av serviceproducenter och som innehåller åtgärder som anknyter till serviceprocessen för arbetssökande, arbetsförmedling eller anvisande av arbetsprövning eller åtgärder jämförbara med dessa samt sådan service som nämns i 1 punkten.

Anslaget får också användas

1) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

2) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande

3) för genomförande av det nya sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag enligt regeringsprogrammet

4) för betalning av beslut enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017)

5) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök och utgifter för information om arbetskraftsutbildning samt till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke

6) till betalning av en sysselsättningspremie till företag som med hjälp av lönesubvention anställer en arbetslös som tillsvidareanställd eller om en visstidsanställning under lönesubventionsperioden ändras till en tillsvidareanställning

7) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för utgifter som föranleds av en privat anordnares eller någon annan partners anskaffning av sådana tjänster som har samband med kartläggning och stödjande av hälsotillståndet och arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden och som främjar arbetslösas möjligheter till sysselsättning.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

Fullmakt

År 2019 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2019 till ett belopp av högst 65 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Sakkunnigbedömningar 3 320 000
Arbetsprövning och arbetsträning 21 710 000
   
Upphandling av arbetskraftsutbildning  
— Yrkesutbildning 74 388 000
— Integrationsutbildning 61 428 000
Utbildning som anskaffas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 700 000
Sammanlagt 137 516 000
   
Startpeng 8 700 000
   
Lönesubventionerat arbete  
— Statsförvaltningen 12 355 000
— Kommunerna och samkommunerna 9 800 000
— Privata sektorn 31 500 000
Sammanlagt 53 655 000
   
Sysselsättningspolitiskt understöd 7 000 000
Upphandling av utvecklingstjänster för företagsverksamhet 8 000 000
Ersättningar 1 910 000
Försäkringsskydd 950 000
Utgifter för serviceutveckling och serviceförsök 1 300 000
Alla sammanlagt 244 061 000

Maximibeloppet för den lönesubvention på 100 % som riktas till föreningar, stiftelser och registrerade religionssamfund höjs till 4 000 årsverken. Lönesubventionerat arbete och startpeng för arbetslösa finansieras med anslagen för arbetslöshetsförmåner under moment 33.20.50 och 33.20.52 under huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i fråga om det belopp som motsvarar grunddagpenningen och den överstigande delen finansieras med medel under moment 32.30.51 åren 2017—2018. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om fortsatt användning av de anslag som staten anvisar för arbetslöshetsförmåner för finansiering av lönesubventionen och startpengen, i syfte att fortsätta finansieringsarrangemanget under 2019—2020.

Samhälleliga effektmål

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
— Arbets- och näringstjänstens totala effektivitet (index 100 = effektiv) 85 87 89
— andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning1) (%) 38,1 < 35 < 32
— andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete (%) 50,9 < 45 < 45
— andelen arbetslösa efter 3 månaders integrationsutbildning (%) 28,4 < 28 < 27

1) Inbegriper endast den yrkesinriktade arbetskraftsutbildning som finansieras med medel under moment 32.30.51 (2018 är målet inte direkt jämförbart med utfallet och uppskattningen för föregående år).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Arbetskraftsutbildning          
Förbindelser som ingåtts före år 2019 62 700 10 500 500 - 73 700
Förbindelser 2019 - 55 000 9 500 500 65 000
Utgifter sammanlagt 62 700 65 500 10 000 500 138 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Akuta anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015) -20 000
Anslagsminskning som hänför sig till stora poster som överförs -50 000
Integrationsutbildning 1 611
Ungdomsarbetslöshet, återföring av en överföring av engångsnatur 16 400
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring till moment 29.20.30) -31 000
Sammanlagt -82 989

2019 budget 244 061 000
2018 I tilläggsb. 29 000 000
2018 budget 327 050 000
2017 bokslut 433 753 000