Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 171 793 000 euro.

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2019:

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Arbetsgivarkunders tillfredsställelse totalt (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
Arbetssökande kunders tillfredsställelse totalt (1—5) 3,7 > 4,0 > 4,0
Utvecklingen av årsverken 2 903 2 713 2 888
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,4 > 3,4 > 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 157 992 163 476 172 193
Bruttoinkomster 518 400 400
Nettoutgifter 157 474 163 076 171 793
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 415    
— överförts till följande år 33 072    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning (överföring till moment 32.01.02) -1 700
Bortfall av tillägg av engångsnatur (inrättande av arbets- och näringsbyråernas gemensamma riksomfattande enhet för positiv strukturomvandling) -100
Effektivisering av arbetskraftsservicen som helhet (sysselsättningspaketet) -10 000
Euroguidance-tjänster (överföring till moment 29.01.02) -80
Främjande av invandrares integration, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.70.03) -400
Periodiska intervjuer 10 000
Tilläggsresurser för genomförande av aktiveringsmodellen 10 300
Ungdomsarbetslöshet: Servicepaketet med psykosocialt stöd, återföring av en överföring av engångsnatur -3 000
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring till moment 29.01.02) -50
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -124
Indexhöjning av hyresutgifterna 107
Lönejusteringar 4 483
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -850
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -713
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -378
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -38
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 117
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 143
Sammanlagt 8 717

2019 budget 171 793 000
2018 I tilläggsb. 1 258 000
2018 budget 163 076 000
2017 bokslut 173 131 000