Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              51. Prisstöd för lotsning

Statsbudgeten 2019

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 683 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt redogörelser och information

2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik

3) till understöd för underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken

4) till betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret.

Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001).

I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland berättigas år 2019 att ingå femåriga helhetsserviceavtal om upphandling av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 35 200 000 euro av de totala kostnaderna.

Den fullmakt som beviljats att med långvariga avtal köpa tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafik till den del fullmakten ännu inte har utnyttjats.

Förklaring:Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) ska staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning har transportservice till sitt förfogande.

Förbindelsefartygstrafiken är trafik som Transport- och kommunikationsverket ansvarar för och den täcker nästan alla de öar med bofast befolkning i Skärgårdshavet och Finska viken som inte har någon vägförbindelse. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland upphandlar tjänster för förbindelsefartygstrafik genom konkurrensutsättning. Passagerarantalet inom förbindelsefartygstrafiken beräknas vara ca 170 000 personer år 2019. De utgifter som helhetsserviceavtalen orsakar per passagerare är ca 89 euro per resa och per bofast person längs förbindelsefartygsrutterna ca 21 000 euro per år.

Syftet med stödet är att bibehålla förbindelserna för invånare i sådana skärgårdsområden där det inte finns tillgång till förbindelsefartygstrafik. Stödet riktas främst till ordnandet av passagerar- och godstransporter i Finska viken och Åbolands skärgård.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har gällande avtal om produktion av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken för Velkuaområdets och Utöområdets rutter åren 2014—2019. Fullmakten att ingå avtal om Utö har beviljats i samband med den andra tilläggsbudgetbehandlingen för 2012 och fullmakten att ingå avtal om Velkua har beviljats i samband med den första tilläggsbudgetbehandlingen för 2013. Avtalen går ut vid utgången av 2019 och avsikten är att inleda upphandlingen av avtal direkt i början av 2019.

Dessutom har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland gällande avtal om produktion av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken för Pargas, Borgå och Korpo rutter. För Pargas rutter finns det ett gällande avtal för åren 2016—2020. Fullmakten att ingå avtal har beviljats i samband med den första tilläggsbudgetbehandlingen för 2013. För Borgå rutter finns det ett gällande avtal för åren 2012—2020. Fullmakten att ingå avtal har beviljats i samband med den tredje tilläggsbudgeten för 2011. För Korpo rutter finns det ett gällande avtal för åren 2013—2020. Fullmakten att ingå avtal har beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2011 och fullmakten har preciserats i den andra tilläggsbudgeten för 2012. De ovannämnda avtalen går ut vid utgången av 2020. Helhetsservice enligt de nya avtalen för ruttområdena Pargas, Borgå och Korpo gäller åren 2021—2025.

Genom de nya fullmakterna tryggas köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken på Velkua, Utö, Pargas och Korpo rutter som helhetstjänster där tjänsteleverantörerna svarar för anskaffningen och underhållet av de fartyg som trafikerar på dessa rutter. Avsikten är att tjänsterna inom förbindelsefartygstrafiken ska konkurrensutsättas under 2019. Helhetsservicen enligt avtalen gäller Velkua och Utö rutter åren 2020—2024 och Pargas, Borgå och Korpo rutter åren 2021—2025. Tjänsterna inom förbindelsefartygstrafiken för Velkua och Utö rutter beräknas medföra utgifter på ca 3 460 000 euro per år. Tjänsterna inom förbindelsefartygstrafiken för Pargas, Borgå och Korpo rutter beräknas medföra utgifter på ca 3 580 000 euro per år. Hur stora fullmakter som behövs grundar sig på prisnivån för de nuvarande avtalen samt den nuvarande verksamhetsmodellen.


2019 budget 12 683 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 12 683 000
2017 bokslut 12 990 000