Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 1 400 000 euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 1 100 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Ägoreglering) (riksdagen) -200
Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) -1 000
Tillläggsfinansiering för ägoregleringar 1 000
Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar, bortfall av tillägg av engångsnatur (överföring till moment 30.70.01) -1 000
Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring av engångsnatur från moment 30.70.01) 500
Sammanlagt -700

2019 budget 3 500 000
2018 budget 4 200 000
2017 bokslut 2 954 356