Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 286 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015)

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 86 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar det belopp som på basis av statens senast fastställda bokslut beräknas inflyta i fiskevårdsavgifter under det året. Beloppet av fiskevårdsavgifter som inflyter 2019 och dimensioneringen av anslaget grundar sig därmed på mängden sålda fiskevårdsavgifter enligt statsbokslut för 2017 till det gällande avgiftsbeloppet. Fiskevårdsavgiften är 2019 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Enligt uppskattning inflyter 9 386 000 euro i form av fiskevårdsavgifter.

De inkomster som inflyter har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 6 259 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 700 000
Ersättningar enligt 82 § 4 punkten i lagen om fiske till ägare av vattenområden 3 327 000
Sammanlagt 10 286 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Finlands Yrkesfiskarförbund rf) (riksdagen) -50
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry) (riksdagen) -100
Minskning i de influtna fiskevårdsavgifterna -714
Planerings- och styrsystem med utgångspunkt i tillgänglig information (Oma kala) enligt lagen om fiske (överföring från moment 30.01.23) 900
Sammanlagt 36

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2019 budget 10 286 000
2018 budget 10 250 000
2017 bokslut 8 850 000