Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 495 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan

2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för finansiering av nationella och internationella åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik. Med anslaget stöds dessutom de åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat samt uppnåendet av de mål som i form av statsrådets principbeslut satts upp för sektorn för ekologisk och närproducerad mat för perioden fram till 2020. Med anslaget stöds dessutom åtgärder enligt handlingsprogrammet för naturproduktbranschen 2020 samt utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer.

Med de medel som är avsedda för åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan kan även omfattande riksomfattande projekt stödjas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Arktiset aromit - Arktiska aromer ry) (riksdagen) -150
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Pro Luomu ry) (riksdagen) -100
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring från moment 24.01.01) (precisering av behovskalkylen) 26
Utbildningsprogram för livsmedelsexport 1 000
Utredning om den gällande konkurrenslagens effekter för livsmedelskedjans verksamhet 100
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 500
Sammanlagt -624

2019 budget 2 495 000
2018 I tilläggsb. 3 500 000
2018 budget 3 119 000
2017 bokslut 6 839 000