Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 635 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) för kompletterande utbildningsåtgärder och därmed sammanhängande kostnader inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och fr.o.m. skolåret 2019/2020 för det egentliga systemet med utdelning i skolan.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29.

Förklaring:Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Av anslaget för utvecklande av biodlingen och främjande av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs. till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för systemet med utdelning i skolan har det beaktats att finansieringen av systemet överförs från moment 30.20.41 till detta moment från och med skolåret 2019/2020. Av anslaget för systemet med utdelning i skolan och de kompletterande åtgärder som hänför sig till det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 100 %. Den egentliga finansieringen av systemet med utdelning i skolan kvarstår under skolåret 2018/2019 under moment 30.20.41.

De mervärdesskatteutgifter som hänför sig till de kompletterande utbildningsåtgärderna och som inte ersätts av EU har beaktats under moment 30.01.29.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Sammanlagt, varav EU:s andel
     
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EU) nr 1144/2014 2 200 000 2 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung, (EU) nr 1308/2013 205 000 103 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/2013 2 800 000 2 800 000
Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/2013 5 430 000 5 430 000
— varav systemet med utdelning i skolan för läsåret 2019/2020 4 930 000 4 930 000
— varav kompletterande åtgärder 500 000 500 000
Sammanlagt 10 635 000 10 533 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behovet av tilläggsanslag för systemet med utdelning i skolan 2019/2020 3 500
Överföring av systemet med utdelning i skolan från moment 30.20.41 fr.o.m. skolåret 2019/2020 1 430
Sammanlagt 4 930

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 10 635 000
2018 budget 5 705 000
2017 bokslut 5 105 000