Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 290 710 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2019 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2020 och senare år.

Om en del av den fullmakt för 2017 eller 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2019.

Förklaring:Miljöersättningarna, ersättningen för ekologisk produktion, ersättningen för rådgivning och ersättningen för icke-produktiva investeringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Syftet med ersättningarna är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen för programmet för utveckling av landsbygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller bl.a. att modernisera och förbättra konkurrensförmågan för jordbruket, uppmärksamma miljöfrågor och djurens hälsa och välbefinnande, minska gårdarnas klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna inbegriper miljöförbindelser, miljöavtal och förvaring i genbanker. Miljöersättningsåtgärderna riktas regionalt samt gårds- och skiftesspecifikt. Den gårdsspecifika åtgärden, som är obligatorisk för alla som förbundit sig till åtgärder, siktar till balanserad användning av näringsämnen och planmässig odling. Genom de skiftesspecifika åtgärderna genomförs sådana riktade åtgärder som främjar vattenvården och markstrukturen, minskar utsläppen av växthusgaser och/eller främjar åkernaturens mångfald. En del av vattenvårdsåtgärderna genomförs på annat sätt i det s.k. styrningsområdet (avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken). Miljöersättningar och ersättning för icke-produktiva investeringar kan också beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av naturens och landskapets mångfald.

Vid dimensioneringen av anslaget har också de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006 beaktats. Cirka 86 % av jordbrukarna har förbundit sig till systemet för programperioden 2014—2020 och förbindelsearealen omfattar totalt ca 90 % av den disponibla jordbruksmarken.

År 2019 behövs det ett anslag på uppskattningsvis sammanlagt 290 710 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 122 098 000 euro och den nationella medfinansieringen 168 612 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under
programperioden 2014—2020
Anslag
Åtgärd EU staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2017
budgeterat 2018 budgetprop.
2019
             
Miljöersättningar 666,259 920,072 1 586,331 1 014,847 240,027 241,027
Ekologisk produktion 136,920 189,080 326,000 151,526 48,683 48,683
Rådgivning 14,280 19,720 34,000 7,381 1,000 1,000
Icke-produktiva investeringar 2,520 3,480 6,000 1,588 1,000 -
Sammanlagt1) 819,979 1 132,352 1 952,331 1 175,342 290,710 290,710

1) Under momentet står även anslag som överförs från föregående år till förfogande.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
Fullmakt fr.o.m.
2020
               
Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav 289,410 10,000 10,000 10,000 10,000 329,410 20,000
 förbindelser och avtal som ingås 2019 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
— ekologisk produktion 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
 förbindelser och avtal som ingåtts före 2019 284,410 5,000 5,000 5,000 5,000 304,410 -
— miljöersättningar 240,727 - - - - 240,727 -
— ekologisk produktion 43,683 5,000 5,000 5,000 5,000 63,683 -
Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,300 - - - - 0,300 -
Utgifter sammanlagt 289,710 10,000 10,000 10,000 10,000 329,710 20,000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 290 710 000
2018 budget 290 710 000
2017 bokslut 300 043 000