Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

Förklaring:Förklaringsdelen under kapitel 30.20 ingår i förklaringsdelen under kapitel 30.10.

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 69 233 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt

3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Riksdagen godkände den 27 april 2018 regeringens proposition med förslag till lag om Livsmedelsverket samt vissa lagar som har samband med den (RP 8/2018 rd) som hänför sig till budgetpropositionen. Regeringen kommer dessutom att i samband med budgetpropositionen lämna en propositionen till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

Livsmedelsverket har till uppgift att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel, jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Verket ska dessutom med myndigheternas bistånd främja exporten av livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Verket har verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dem (uppgift som utbetalningsmyndighet). Livsmedelsverket har också till uppgift att sköta andra sådana uppgifter som föreskrivs för ämbetsverket i lag och uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet förordnat ämbetsverket att sköta och som hör till dess ansvarsområde.

Livsmedelsverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln och den gemensamma förklaringsdelen för kapitlen 30.10 och 30.20.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Livsmedelsverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

  • — Livsmedelsverkets verksamhet ska etableras
  • — kundorienterade sakkunnigtjänster och it-tjänster ska produceras och vidareutvecklas för ansvarsområdets ämbetsverk och inrättningar i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt
  • — ämbetsverket ska tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet föra en dialog med de kommande landskapen om reformen av lokal- och regionförvaltningen.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2019
mål
   
Funktionell effektivitet  
Lönsamhetsindex (2019=100) 100
Produktivitetsindex (2019=100) 100
Elektroniska stödansökningar i fråga om arealbaserade stöd, % 93
Elektroniska stödansökningar i fråga om företags-, projekt- och strukturstöd, % 89

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
budgetprop.
   
Bruttoutgifter 104 430
Bruttoinkomster 35 197
Nettoutgifter 69 233

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
budgetprop.
   
Offentligrättsliga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 20 168
— övriga intäkter -
Intäkter sammanlagt 20 168
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 15 091
— andel av samkostnader 5 077
Kostnader sammanlagt 20 168
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -
Kostnadsmotsvarighet, % 100
   
Övriga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 648
— övriga intäkter -
Intäkter sammanlagt 3 648
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 3 094
— andel av samkostnader 1 554
Kostnader sammanlagt 4 648
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 78
   
Prisstöd 1 000
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 100

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen ingår det bestämmelser om livsmedelsmarknadsombudsmannen. Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska ha en byrå som inrättas i anslutning till Livsmedelsverket. Utöver ombudsmannen har byrån två föredragande. Ombudsmannen har bl.a. till uppgift att ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ge aktörerna inom livsmedelskedjan information och råd om god affärssed. Av anslaget under moment får högst 500 000 euro användas för byråns omkostnader.

Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 800 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 1 000 000 euro.

De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 234 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effekten av den del av löneuppgörelsen som inte omfattades av överföringen av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster 179
Omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 500
Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd (överföring från moment 30.01.23) 200
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (2019) (överföring från moment 28.70.20) 1 340
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (2019) (överföring från moment 28.70.20) 2 412
Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (2019) (överföring från moment 28.70.20) 832
Revidering av nötkreatursregistret (överföring från moment 30.01.23) 1 500
Styrning av tillsynen över användningen av växtskyddsmedel (överföring från moment 32.40.05) 35
Överföring från moment 30.20.02 (640 årsv.) 38 091
Överföring från moment 30.20.03 (198 årsv.) 22 380
Överföring från moment 30.70.01 (142 årsv.) 1 350
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 414
Sammanlagt 69 233

2019 budget 69 233 000

(02.) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) dras in från och med den 1 januari 2019 och dess uppgifter övertas av Livsmedelsverket. Det totala antalet årsverken som överförs från Livsmedelssäkerhetsverket till Livsmedelsverket uppgår till 640.

Det reservationsanslag som förblivit oanvänt 2018 får användas av Livsmedelsverket 2019.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inrättande av Livsmedelsverket (överföring till moment 30.20.01) -38 091
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -657
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -27
Indexhöjning av hyresutgifterna 26
Lönejusteringar 928
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -21
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -193
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -81
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Temporär sänkning av StPL-avgiften 299
Sammanlagt -38 125

2018 I tilläggsb. 1 474 000
2018 budget 38 125 000
2017 bokslut 40 262 000

(03.) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Landsbygdsverket dras in från och med den 1 januari 2019 och dess uppgifter övertas av Livsmedelsverket. Det totala antalet årsverken som överförs från Landsbygdsverket till Livsmedelsverket uppgår till 198.

Det reservationsanslag som förblivit oanvänt 2018 får användas av Livsmedelsverket 2019.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inrättande av Livsmedelsverket (överföring till moment 30.20.01) -22 380
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -53
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Lönejusteringar 342
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -11
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -112
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 81
Sammanlagt -22 178

2018 I tilläggsb. 1 943 000
2018 budget 22 178 000
2017 bokslut 24 202 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 948 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009)

2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)

4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare.

Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 23 § i veterinärvårdslagen får kommunen ersättning för uppgifter som kommunalveterinärerna sköter med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), lagen on animaliska biprodukter (517/2015), djurskyddslagen (247/1996), lagen om transport av djur (1429/1996), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

De avgifter som aktörerna betalar för de avgiftsbelagda prestationer som kommunalveterinären utför med stöd lagen om djursjukdomar och lagen on animaliska biprodukter intäktsförs under moment 12.30.99.

Med stöd av lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) kan det till aktören betalas ersättning för kostnaderna för utrotning av växtskadegörare, om de skador som orsakats växtproduktionen är exceptionellt stora och ersättningen behövs för att aktören ska kunna fortsätta med sin näring. Ersättning för kostnaderna för utrotning av skadegörare kan betalas också i fråga om växande träd i skog. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för kartläggnings- och bekämpningsåtgärder som är nödvändiga för bekämpning av skadegörare.

Av anslaget är statens andel 5 818 000 euro och EU:s andel 130 000 euro. Europeiska unionens medfinansiering för bekämpning av djursjukdomar och växtskadegörare intäktsförs under moment 12.30.04.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättningar till kommunerna 4 400 000
Utgifter för bekämpning av djursjukdomar och djurskydd 1 448 000
Bekämpning av växtskadegörare 100 000
Sammanlagt 5 948 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 5 948 000
2018 budget 5 948 000
2017 bokslut 5 500 341

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 318 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2018 och tidigare år

3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen betalas med stöd av EU-lagstiftningen och inom de gränser som anges i EU-lagstiftningen. Det nationella stödet har samordnats med de stödsystem som helt eller delvis finansieras av EU (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande). Stödet tryggar för sin del jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Stödsystemen omfattar nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd och vissa andra nationella stöd.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2014. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2016. Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

Anslaget under momentet får även användas till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till t.ex. med stöd av ett lagakraftvunnet beslut i samband med en besvärsprocess, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2017—2019 (mn euro)

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Stöd för årets produktion sammanlagt 326,8 323,2 318,7
 Nationellt stöd till södra Finland 25,1 23,2 20,4
 Nordligt stöd 296,3 294,5 292,8
 Övriga nationella stöd 5,4 5,5 5,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg för förbättrande av lönsamheten i fråga om jordbruket -6 700
Sammanlagt -6 700

2019 budget 318 700 000
2018 I tilläggsb. -2 060 000
2018 budget 325 400 000
2017 bokslut 327 900 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 529 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen

3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten

4) till betalning av stöd som beviljats 2018 och tidigare år

5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och uppnåendet av andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas. Förgröningsstödets andel är 30 % av EU-inkomststödet, och stödet till unga jordbrukare högst 2 % av EU-inkomststödet.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen. Andelen stöd som är kopplat till produktionen utgör 19,6 % av maximibeloppet av EU:s direktstöd åren 2017—2020.

I anslaget för systemet med utdelning i skolan, som betalas av medlen under momentet, har beaktats att systemet överförs till moment 30.20.46 och från och med skolåret 2019/2020 finanserias under det momentet. Av anslaget under detta moment betalas avgifter som föranletts av systemet skolåren 2017/2018 och 2018/2019. De medel för EU-stöd för privat lagring som betalas av medlen under momentet beräknas förbli desamma som 2018.

Under momentet är det möjligt att betala även Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014) helt och hållet nationellt.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2019 enligt användningsändamål (euro)

   
EU:s inkomststöd sammanlagt 525 000 000
— Grundstöd 254 000 000
— Förgröningsstöd 157 500 000
— Stöd till unga jordbrukare 10 500 000
— Stöd som är kopplat till produktionen 103 000 000
   
EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) sammanlagt 4 700 000
— EU-stöd för privat lagring 1 200 000
— Systemet med utdelning i skolan1) 3 500 000
Sammanlagt 529 700 000

1) åtgärder i anslutning till systemet med utdelning i skolan och det egentliga systemet som fr.o.m. skolåret 2019/2020 budgeterats under moment 30.20.46.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring av systemet med utdelning i skolan till moment 30.20.46 fr.o.m. skolåret 2019/2020 -1 430
Sammanlagt -1 430

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 529 700 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 531 130 000
2017 bokslut 533 706 680

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 290 710 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2019 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2020 och senare år.

Om en del av den fullmakt för 2017 eller 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2019.

Förklaring:Miljöersättningarna, ersättningen för ekologisk produktion, ersättningen för rådgivning och ersättningen för icke-produktiva investeringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Syftet med ersättningarna är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen för programmet för utveckling av landsbygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller bl.a. att modernisera och förbättra konkurrensförmågan för jordbruket, uppmärksamma miljöfrågor och djurens hälsa och välbefinnande, minska gårdarnas klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna inbegriper miljöförbindelser, miljöavtal och förvaring i genbanker. Miljöersättningsåtgärderna riktas regionalt samt gårds- och skiftesspecifikt. Den gårdsspecifika åtgärden, som är obligatorisk för alla som förbundit sig till åtgärder, siktar till balanserad användning av näringsämnen och planmässig odling. Genom de skiftesspecifika åtgärderna genomförs sådana riktade åtgärder som främjar vattenvården och markstrukturen, minskar utsläppen av växthusgaser och/eller främjar åkernaturens mångfald. En del av vattenvårdsåtgärderna genomförs på annat sätt i det s.k. styrningsområdet (avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken). Miljöersättningar och ersättning för icke-produktiva investeringar kan också beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av naturens och landskapets mångfald.

Vid dimensioneringen av anslaget har också de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006 beaktats. Cirka 86 % av jordbrukarna har förbundit sig till systemet för programperioden 2014—2020 och förbindelsearealen omfattar totalt ca 90 % av den disponibla jordbruksmarken.

År 2019 behövs det ett anslag på uppskattningsvis sammanlagt 290 710 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 122 098 000 euro och den nationella medfinansieringen 168 612 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under
programperioden 2014—2020
Anslag
Åtgärd EU staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2017
budgeterat 2018 budgetprop.
2019
             
Miljöersättningar 666,259 920,072 1 586,331 1 014,847 240,027 241,027
Ekologisk produktion 136,920 189,080 326,000 151,526 48,683 48,683
Rådgivning 14,280 19,720 34,000 7,381 1,000 1,000
Icke-produktiva investeringar 2,520 3,480 6,000 1,588 1,000 -
Sammanlagt1) 819,979 1 132,352 1 952,331 1 175,342 290,710 290,710

1) Under momentet står även anslag som överförs från föregående år till förfogande.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
Fullmakt fr.o.m.
2020
               
Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav 289,410 10,000 10,000 10,000 10,000 329,410 20,000
 förbindelser och avtal som ingås 2019 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
— ekologisk produktion 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
 förbindelser och avtal som ingåtts före 2019 284,410 5,000 5,000 5,000 5,000 304,410 -
— miljöersättningar 240,727 - - - - 240,727 -
— ekologisk produktion 43,683 5,000 5,000 5,000 5,000 63,683 -
Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,300 - - - - 0,300 -
Utgifter sammanlagt 289,710 10,000 10,000 10,000 10,000 329,710 20,000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 290 710 000
2018 budget 290 710 000
2017 bokslut 300 043 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 548 288 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt

2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Kompensationsersättningarna ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Med kompensationsersättning ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynnsamma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. Åtgärden bidrar till en balanserad utveckling i fråga om antalet gårdar samt till att gårdsbruksenheter som är ekonomiskt livskraftiga bevaras och på detta sätt till att sysselsättningen på landsbygden upprätthålls och den ekonomiska utvecklingen i landsbygdsområdena främjas. Det finns ingen åldersgräns för erhållande av kompensationsersättning, och ersättningen per hektar minskar när gårdens storlek överskrider vissa gränsvärden. Kompensationsersättning betalas också för permanent gräsmark. Ersättningen betalas förhöjd om gården överskrider den föreskrivna djurtäthetsgränsen. Kompensationsersättningarna är ettåriga.

EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %. Av anslaget betalas dessutom kompensationsersättningar som helt och hållet finansieras av staten.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen för systemet med kompensationsersättning 2019 (euro)

   
Sammanlagt, varav 548 288 000
— EU:s andel 97 113 000
— statens andel 134 108 000
— kompensationsersättning som i sin helhet finansieras nationellt 317 067 000

De ekonomiska ramarna under programperioden och användningen av anslaget under moment 30.20.44 (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 Anslag
Åtgärd EU staten helt nationell finansiering Offentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2017
budgeterat
2018
budgetprop.
2019
               
Kompensationsersättningar 760,200 1 049,800 1 830,300 3 640,300 2 333,787 518,738 548,288

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bibehållande av kompensationsersättningen på 2018 års nivå 21 500
Nationell finansiering enligt landsbygdsprogrammet (besparing enligt regeringsprogr. 2015) -6 950
Strukturella ändringar (besparing enligt regeringsprog. 2015) -1 000
Tilläggsåterbäring av kompensationsersättning 6 000
Nivåförändring 10 000
Sammanlagt 29 550

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 548 288 000
2018 budget 518 738 000
2017 bokslut 572 888 000

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 635 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) för kompletterande utbildningsåtgärder och därmed sammanhängande kostnader inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och fr.o.m. skolåret 2019/2020 för det egentliga systemet med utdelning i skolan.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29.

Förklaring:Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Av anslaget för utvecklande av biodlingen och främjande av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs. till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för systemet med utdelning i skolan har det beaktats att finansieringen av systemet överförs från moment 30.20.41 till detta moment från och med skolåret 2019/2020. Av anslaget för systemet med utdelning i skolan och de kompletterande åtgärder som hänför sig till det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 100 %. Den egentliga finansieringen av systemet med utdelning i skolan kvarstår under skolåret 2018/2019 under moment 30.20.41.

De mervärdesskatteutgifter som hänför sig till de kompletterande utbildningsåtgärderna och som inte ersätts av EU har beaktats under moment 30.01.29.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Sammanlagt, varav EU:s andel
     
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EU) nr 1144/2014 2 200 000 2 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung, (EU) nr 1308/2013 205 000 103 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/2013 2 800 000 2 800 000
Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/2013 5 430 000 5 430 000
— varav systemet med utdelning i skolan för läsåret 2019/2020 4 930 000 4 930 000
— varav kompletterande åtgärder 500 000 500 000
Sammanlagt 10 635 000 10 533 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behovet av tilläggsanslag för systemet med utdelning i skolan 2019/2020 3 500
Överföring av systemet med utdelning i skolan från moment 30.20.41 fr.o.m. skolåret 2019/2020 1 430
Sammanlagt 4 930

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 10 635 000
2018 budget 5 705 000
2017 bokslut 5 105 000

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 495 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan

2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för finansiering av nationella och internationella åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik. Med anslaget stöds dessutom de åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat samt uppnåendet av de mål som i form av statsrådets principbeslut satts upp för sektorn för ekologisk och närproducerad mat för perioden fram till 2020. Med anslaget stöds dessutom åtgärder enligt handlingsprogrammet för naturproduktbranschen 2020 samt utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer.

Med de medel som är avsedda för åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan kan även omfattande riksomfattande projekt stödjas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Arktiset aromit - Arktiska aromer ry) (riksdagen) -150
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Pro Luomu ry) (riksdagen) -100
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring från moment 24.01.01) (precisering av behovskalkylen) 26
Utbildningsprogram för livsmedelsexport 1 000
Utredning om den gällande konkurrenslagens effekter för livsmedelskedjans verksamhet 100
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 500
Sammanlagt -624

2019 budget 2 495 000
2018 I tilläggsb. 3 500 000
2018 budget 3 119 000
2017 bokslut 6 839 000

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förklaring:Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. De utgifter som staten ska svara för beräknas närmast utgöra utgifter för interventionslagringen, och beloppet av dem går inte att uppskatta exakt. De utgifter som staten ska svara för beräknas uppgå till 177 000 euro, för vilket det uppskattningsvis behövs en budgetöverföring på 170 000 euro. Det beräknas att resten täcks av fondens eget kapital.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -30
Sammanlagt -30

2019 budget 170 000
2018 budget 200 000
2017 bokslut 200 000

(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -49 000
Sammanlagt -49 000

2018 I tilläggsb.
2018 budget 49 000 000
2017 bokslut 48 000 000

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 717 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 998/2017)

2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005)

3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet

4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Ett mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna bortskaffas i enlighet med kraven i EU:s biproduktsförordning, (EG) nr 1069/2009).

Avsikten är att statsunderstöd och statsbidrag beviljas djurskyddsorganisationer och för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet. Utöver det beviljas statsunderstöd till Tammerfors universitet (FICAM, centret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av alternativa metoder till djurförsök och forskning och utbildning i anslutning till detta.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna 5 130 000
Statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer 87 000
Statsbidrag till Helsingfors universitet 400 000
Statsbidrag till Tammerfors universitet, FICAM 100 000
Sammanlagt 5 717 000

2019 budget 5 717 000
2018 budget 5 717 000
2017 bokslut 5 767 000