Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 69 233 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt

3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Riksdagen godkände den 27 april 2018 regeringens proposition med förslag till lag om Livsmedelsverket samt vissa lagar som har samband med den (RP 8/2018 rd) som hänför sig till budgetpropositionen. Regeringen kommer dessutom att i samband med budgetpropositionen lämna en propositionen till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

Livsmedelsverket har till uppgift att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel, jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Verket ska dessutom med myndigheternas bistånd främja exporten av livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Verket har verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dem (uppgift som utbetalningsmyndighet). Livsmedelsverket har också till uppgift att sköta andra sådana uppgifter som föreskrivs för ämbetsverket i lag och uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet förordnat ämbetsverket att sköta och som hör till dess ansvarsområde.

Livsmedelsverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln och den gemensamma förklaringsdelen för kapitlen 30.10 och 30.20.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Livsmedelsverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

  • — Livsmedelsverkets verksamhet ska etableras
  • — kundorienterade sakkunnigtjänster och it-tjänster ska produceras och vidareutvecklas för ansvarsområdets ämbetsverk och inrättningar i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt
  • — ämbetsverket ska tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet föra en dialog med de kommande landskapen om reformen av lokal- och regionförvaltningen.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2019
mål
   
Funktionell effektivitet  
Lönsamhetsindex (2019=100) 100
Produktivitetsindex (2019=100) 100
Elektroniska stödansökningar i fråga om arealbaserade stöd, % 93
Elektroniska stödansökningar i fråga om företags-, projekt- och strukturstöd, % 89

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
budgetprop.
   
Bruttoutgifter 104 430
Bruttoinkomster 35 197
Nettoutgifter 69 233

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
budgetprop.
   
Offentligrättsliga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 20 168
— övriga intäkter -
Intäkter sammanlagt 20 168
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 15 091
— andel av samkostnader 5 077
Kostnader sammanlagt 20 168
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -
Kostnadsmotsvarighet, % 100
   
Övriga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 648
— övriga intäkter -
Intäkter sammanlagt 3 648
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 3 094
— andel av samkostnader 1 554
Kostnader sammanlagt 4 648
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 78
   
Prisstöd 1 000
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 100

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen ingår det bestämmelser om livsmedelsmarknadsombudsmannen. Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska ha en byrå som inrättas i anslutning till Livsmedelsverket. Utöver ombudsmannen har byrån två föredragande. Ombudsmannen har bl.a. till uppgift att ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ge aktörerna inom livsmedelskedjan information och råd om god affärssed. Av anslaget under moment får högst 500 000 euro användas för byråns omkostnader.

Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 800 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 1 000 000 euro.

De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 234 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effekten av den del av löneuppgörelsen som inte omfattades av överföringen av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster 179
Omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 500
Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd (överföring från moment 30.01.23) 200
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (2019) (överföring från moment 28.70.20) 1 340
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (2019) (överföring från moment 28.70.20) 2 412
Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (2019) (överföring från moment 28.70.20) 832
Revidering av nötkreatursregistret (överföring från moment 30.01.23) 1 500
Styrning av tillsynen över användningen av växtskyddsmedel (överföring från moment 32.40.05) 35
Överföring från moment 30.20.02 (640 årsv.) 38 091
Överföring från moment 30.20.03 (198 årsv.) 22 380
Överföring från moment 30.70.01 (142 årsv.) 1 350
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 414
Sammanlagt 69 233

2019 budget 69 233 000