Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)

3) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av förbindelser enligt systemet med avträdelsestöd och programmet för skogliga åtgärder under EU:s programperiod 1995—1999 helt och hållet med nationella medel.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Nya beslut om avträdelsestöd kan fattas till utgången av 2018, varefter det inte längre är möjligt att bevilja förtidspension från jordbruk i Europeiska unionen.

År 2019 betalas utgifter för de fyra helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 och 2015—2018) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2019

  Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstid Pensioner som utbetalas i slutet av år 2019, uppskattning Genomsnittlig ersättning år 2019, uppskattning
Stödform Gårdar Avträdare st. euro/månad
         
Avträdelsepension     7 454 242
Avträdelsestöd 2003—2006 3 389 5 794 18 874
Avträdelsestöd 2007—2010 2 467 4 298 190 650
Avträdelsestöd 2011—2014 2 113 3 276 1 410 995
Avträdelsestöd 2015—20181) 351 535 432 1 214
Sammanlagt 8 320 13 903 9 504  

1) Uppskattning av situationen i slutet av år 2019.

Åren 2018 och 2019 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt (mn euro)

  2018
uppskattning
2019
uppskattning
     
Avträdelsepensioner 25,86 23,45
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—2006 0,97 0,42
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—2010 2,84 1,86
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—2014 21,22 18,55
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2015—2018 3,92 6,09
Förvaltningskostnader1) 1,52 0,72
Sammanlagt 56,33 51,092)

1) Grunderna för förvaltningskostnaderna har fastställts för åren 2015—2018. Förvaltningskostnaderna för 2019 är LPA:s uppskattning.

2) Under momentet står även anslag som överförs från föregående år till förfogande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -5 830
Nivåförändring -12 000
Sammanlagt -17 830

2019 budget 40 500 000
2018 budget 58 330 000
2017 bokslut 57 230 000