Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 84 976 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 96 000 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring:Startbidragen till unga jordbrukare och unga näringsidkare samt investeringsbidragen till jordbruket ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Genom bidragen förbättras jordbrukets produktivitet och konkurrenskraft, minskar den ekonomiska risken i samband med etablering av jordbruk samt tryggas en fortsatt jordbruksproduktion. Investeringar stöds förutom med delfinansierade bidrag som beviljas under momentet dessutom med räntestöd (mom. 30.10.41) samt nationella bidrag och statsborgen som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Bidragsbesluten beräknas uppgå till sammanlagt 96 000 000 euro. Av detta belopp beräknas startbidragen uppgå till ca 13 000 000 euro och investeringsbidragen till 83 000 000 euro. Utbetalningen av bidragen sker under fyra år.

År 2019 behövs det uppskattningsvis sammanlagt 84 976 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 35 690 000 euro och den nationella medfinansieringen 49 286 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (mn euro)

  20191) 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Förbindelser som ingåtts före år 20192) 65,6 28,1 4,6 - 98,3
Förbindelser 2019 28,8 38,4 24,0 4,8 96,0
Utgifter sammanlagt 94,4 66,5 28,6 4,8 194,3

1) En del av utgifterna täcks av en post som överförs.

2) I utgifterna har beaktats den bevillningsfullmakt på 12,75 miljoner euro som ingick i den första tilläggsbudgeten för 2018.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 Anslag
Åtgärd EU staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalat 2015—2017 budgeterat
2018
budgetprop.
2019
             
Start- och investeringsbidrag 170,9 236,1 407,0 114,1 75,3 85,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet -10 300
Nivåförändring 20 000
Sammanlagt 9 700

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 84 976 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 75 276 000
2017 bokslut 71 976 000