Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 155 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Naturresursinstitutet upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2017 utfall 2018 uppskattning 2019 uppskattning
  Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.
                 
Forskningsprocess 85 416 35 950 937 86 500 38 000 952 88 180 38 800 955
Myndighetsprocess 25 495 6 025 295 25 200 6 100 293 26 095 6 100 290
Statistikprocess 5 508 874 54 5 600 1 000 55 5 695 1 000 55
Sammanlagt 116 419 42 849 1 286 117 300 45 100 1 300 119 970 45 900 1 300

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,5—3,0 miljoner euro per år.

2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
     
Effektivitet      
Refererade vetenskapliga artiklar, st. 574 600 630
Förtroende- och anseendeindex1) 3,42 - 3,45
— den stora allmänheten (1—5) - 3,4 -
— beslutsfattarna (1—5) 3,4 - -
— forskningspartner (1—5) 3,22 3,30 -
— företag (1—5) 3,36 3,40 -
       
Funktionell effektivitet      
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken 91 90 92
       
Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke 0,9 0,9 1,0
Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke 0,1 0,2 0,3
Övriga publikationer, st./forskarårsverke 1,9 1,6 1,6
Statistik, st./årsverke inom statistik 1,5 1,1 1,1
Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik 4,9 3,1 3,1
       
Produktion och kvalitetsledning      
Övriga vetenskapliga publikationer, st. 82 150 165
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. 1 177 1 020 1 010
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pressmeddelanden och e-publikationer, st. 20 122 22 000 22 200
Användning av statistikwebbtjänster och andra webbtjänster, besök st. 138 227 136 000 136 000
Utlåtanden som lämnats, st. 231 215 200
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (Statistikmyndighetsverksamhet) 75 70 70
Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som svarade (Statistikmyndighetsverksamhet) 36 53 53
Störningsfria e-tjänster, % av tjänsteleverantörerna 97 95 95
       
Mänskliga resurser      
Andel av personalen som disputerat, % 27,3 29,5 31
Medeltal för arbetstillfredsställelseindex (1—5) - 3,5 3,6

1) Källa: Mediebarometern

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 117 217 117 504 118 905
Bruttoinkomster 43 765 47 500 46 750
Nettoutgifter 73 452 70 004 72 155
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 657    
— överförts till följande år 15 606    

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 750 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 29 700 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 1 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 7 550 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 157 100 130
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 157 100 130
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 69 60 80
— andel av samkostnader 55 40 50
Kostnader sammanlagt 124 100 130
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 33 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 127 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 930 13 900 8 370
— övriga intäkter -2 - -
Intäkter sammanlagt 6 928 13 900 8 370
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 850 7 500 4 500
— andel av samkostnader 2 686 4 600 2 970
Kostnader sammanlagt 6 536 12 100 7 470
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 392 1 800 900
Kostnadsmotsvarighet, % 106 115 112
       
Prisstöd 80 - -
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 472 1 800 900

Av anslaget används 150 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2019 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av utgifter för anskaffning av tjänster hos förvaltningsområdets servicecentral (överföring från moment 30.70.01) 150
Forskning och främjande av kommersialiseringen av sprängticka, bortfall av ett tillägg av engångsnatur (riksdagen) -200
Undersökning och uppföljning av vargförekomsten 300
Utgifter för personal och lokaler på campus i Nyslott 150
Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överföring från moment 30.01.23) 505
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -602
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -51
Indexhöjning av hyresutgifterna 48
Lönejusteringar 1 875
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -365
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -170
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17
Temporär sänkning av StPL-avgiften 568
Sammanlagt 2 151

2019 budget 72 155 000
2018 I tilläggsb. 566 000
2018 budget 70 004 000
2017 bokslut 72 401 000