Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 984 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat
  2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet 263,9 270 270
— Omkostnadsmomentet 30.01.01 259,4 266 268
— Övriga moment 4,5 4 2
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,9 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,8
       
Produktion och kvalitetsledning      
Regeringspropositioner (st.) 9 24 4
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 75 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 364 25 790 23 334
Bruttoinkomster 1 244 1 780 1 350
Nettoutgifter 25 120 24 010 21 984
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 738    
— överförts till följande år 12 802    

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -5
Organisering av naturresursområdets uppgifter (2 årsv.) (överföring från moment 30.40.22) 130
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 36
Återföring av en överföring av engångsnatur (från moment 30.01.23) 1 300
Lönejusteringar 693
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -13
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -150
Sparbeslut -1 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -3 140
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -63
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 192
Sammanlagt -2 026

2019 budget 21 984 000
2018 I tilläggsb. 208 000
2018 budget 24 010 000
2017 bokslut 26 184 000