Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 246 260 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001)

2) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar

3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013)

4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar

6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet

7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och understöd enligt 4 a § i museilagen (729/1992) för museer och till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) samt till ett belopp av högst 2 845 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet

9) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

10) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv

11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 997 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 195 000 euro för Nationalgalleriet

12) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa

13) till anskaffning av kvalitetslitteratur med liten upplaga och prenumeration på kulturtidskrifter med liten upplaga till allmänna bibliotek.

De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1) Kreativa arbeten och produktioner 103 208 500
Film 20 700 000
Scenkonst (musik, dans, teater och cirkus) 49 884 000
Litteratur 882 500
Visuell konst och arkitektur samt design 5 492 000
Produktion och spridning av kultur 26 250 000
2) Delaktighet och deltagande inom kulturen 31 173 500
Bibliotek och tillgång till information 7 269 000
Kulturtjänster och kulturverksamhet 23 904 500
3) Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen 111 878 000
Museer och kulturarv 33 897 000
Kulturlokaler 6 580 000
Nationella kulturinstitut 63 627 000
Kulturfostran och kulturpolitisk forskning och utveckling 7 774 000
Sammanlagt 246 260 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av orgel till Musikhuset med ofördelade vinstmedel av penningspelsverksamheten 500
Införande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner med ofördelade vinstmedel av penningspelsverksamheten 750
Återställda oanvända tippningsvinstmedel 4 364
Ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd (tilläggsbudget 2018) 717
Överföring av statsandelar till att betalas med budgetmedel (tilläggsbudget 2018) -717
Nivåförändring 2 352
Sammanlagt 7 966

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 246 260 000
2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 238 294 000
2017 bokslut 233 369 046