Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 46 482 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för museer.

Förklaring:Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 52 226 euro per årsverke för teatrar, 49 183 euro per årsverke för orkestrar och 67 543 euro per årsverke för museer.

För de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 58 695 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Statsandelar ur budgetmedel (mom. 29.80.31) Statsandelar av
penningspelsverksamhetens
vinstmedel (mom. 29.80.52)
Sammanlagt
       
Statsandel för teatrar 25 162 000 26 069 000 51 231 000
Statsandel för orkestrar 8 579 000 10 137 000 18 716 000
Statsandel för museer 12 741 000 22 489 000 35 230 000
Sammanlagt 46 482 000 58 695 000 105 177 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -1 950
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40) -750
Justering av kostnadsnivån (museer) 1 574
Justering av kostnadsnivån (orkestrar) -138
Justering av kostnadsnivån (teatrar) -1 356
Ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd (överföring från moment 29.80.53, tilläggsbudget 2018) 717
Överföring av biografverksamheten (överföring till moment 29.80.06) -180
Sammanlagt -2 083

2019 budget 46 482 000
2018 I tilläggsb. 717 000
2018 budget 48 565 000
2017 bokslut 48 387 827