Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 670 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till betalning av understöd

3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:

Samhälleliga effekter
  • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet
  • — Publikunderlaget inom filmkulturen och filmfostran görs mångsidigare och filmkulturen görs tillgängligare särskilt för skolor samt barn och unga, bl.a. genom att visningsverksamheten i huvudstadsregionen flyttas till Centrumbiblioteket
  • — Kritisk mediekompetens och mediefostran främjas och genom att utbudet av bildprogram övervakas stöder man en för barn trygg mediemiljö.
Nyckeltal för resultatet 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
         
Produktion och kvalitetsledning        
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal 132 094 136 183 134 700 142 500
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 51 033 53 674 50 000 53 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) 451 501 551 601
— Informationskampanjer om mediefostran 10 10 27 10
— Antal övervakningsärenden som avser utbudet av bildprogram 43 42 50 40
         
Funktionell effektivitet        
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film 24,8 24,4 23,6 23,6
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 3 285 2 937 3 084 2 450
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) 171 105 108 108
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) 193 245 150 200
         
Hantering av mänskliga resurser        
— Årsverken 85 84 82 78
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,25 3,28 305 3,5

1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egenproduktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

2) Beställda klassificeringar

3) Nyklassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 388 6 719 7 470
Bruttoinkomster 1 071 750 800
Nettoutgifter 6 316 5 969 6 670
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 078    
— överförts till följande år 841    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utveckling av digitala kundtjänster och tryggande av institutets verksamhetsbetingelser 430
Överföring av biografverksamheten (överföring från moment 29.80.31) 180
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 9
Lönejusteringar 140
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -32
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 40
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt 701

2019 budget 6 670 000
2018 I tilläggsb. 42 000
2018 budget 5 969 000
2017 bokslut 6 080 000