Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 999 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Museiverket är sakkunnigt när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Till Museiverket hör Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Museiverket:

Samhälleliga effekter

Målet är att vinnlägga sig om ett mångsidigt kulturarv genom att tillhandahålla information och kunskap om hur kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och skyddas samt genom att aktivt delta i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar.

Syftet är också att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt för olika befolkningsgruppers och forskningens behov samt att öka öppenheten och växelverkan inom verksamheten. I fråga om kulturarvet förbättras den fysiska, kunskapsmässiga och kulturella tillgängligheten och i fråga om arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna och materialen utvecklas den elektroniska åtkomsten.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten verkställs åtgärder enligt kulturmiljöstrategin, världsarvsstrategin och det museipolitiska programmet.

I det arbete som gäller kulturmiljön läggs fokus på nationella och regionala uppgifter, framförhållning och interaktiv verksamhet samt planmässig skyddspolitik. Verksamheten stärks när det gäller genomförande av internationella överenskommelser och deltagande i samarbete på kulturarvsområdet i Europa, i Norden och i Östersjöområdet.

Moderniseringen av Nationalmuseet och förbättrandet av museets verksamhetsförutsättningar fortsätter under 2019.

Museiverkets material och processer omvandlas till digital form och syftet är att underlätta och öka användningen av tjänsterna.

Nyckeltal för resultatet 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
         
Produktion och kvalitetsledning        
Användningstid för webbtjänster, timmar 72 580 83 316 73 000 85 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet 140 272 156 633 145 000 165 000
         
Totalt antal besökare i muséer och slott 613 533 681 209 625 000 685 000
Funktionell effektivitet        
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,12 2,04 2,12 2,12
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 3,86 3,48 3,86 3,86
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,63 3,69 3,6 3,6
Årsverken 254 242 250 250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 910 22 616 23 299
Bruttoinkomster 4 283 3 300 3 300
Nettoutgifter 24 627 19 316 19 999
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 341    
— överförts till följande år 2 807    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hyreseffekt som gäller underhålls- och kontorsbyggnaderna på Fölisön 200
Nationalmuseets permanenta utställning -200
Nivåförändring för nya uppgifter 100
Överföring av samlingar till samlingscentralen 500
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -305
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Indexhöjning av hyresutgifterna 48
Lönejusteringar 449
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -87
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -38
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 138
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 19
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Sammanlagt 683

2019 budget 19 999 000
2018 I tilläggsb. 636 000
2018 budget 19 316 000
2017 bokslut 23 093 000