Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 109 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

Samhälleliga effekter

Målet är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förbli livskraftigt och attraktivt. Konstruktionerna och byggnaderna förblir representativa, planeringen och byggandet håller en hög nivå och såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå.

Verksamhetens resultat

Sveaborgs livskraft och dragningskraft stärks och förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras. Världsarvsobjektets byggnader och miljö sköts på ett hållbart sätt.

Målet är att i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2019—2022) iordningsställa de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 95 procent. Lägenheternas hyror höjs i enlighet med resultatavtalet och de riktlinjer som fastställts av direktionen för förvaltningsnämnden för Sveaborg så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den vård- och bruksplan som Unesco förutsätter.

  2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
         
Samhälleliga effekter        
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro) 40 40 50 50
Funktionell effektivitet        
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 95 94 97 95
Hyresintäkter, ökning % 0,8 -1,0 bostadslägenheternas hyror höjs högst 15 fastställs 2018
Hantering av mänskliga resurser        
Årsverken 76,1 76,8 79 79
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,7 3,7 3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 219 8 762 8 594
Bruttoinkomster 6 418 6 485 6 485
Nettoutgifter 1 801 2 277 2 109
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 61    
— överförts till följande år 381    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 6 353 6 450 6 450
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 462 6 650 6 650
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -109 -200 -200
Kostnadsmotsvarighet, % 98 97 97

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -200
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Lönejusteringar 42
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 13
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt -168

2019 budget 2 109 000
2018 I tilläggsb. 13 000
2018 budget 2 277 000
2017 bokslut 2 121 000