Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 115 000 euro.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande främja den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Ämbetsverket har till uppgift att främja konst och kultur till de delar dessa områden inte hör till något annat ämbetsverk.

I anknytning till ämbetsverket verkar förtroendeorgan som gör kollegiala bedömningar i syfte att främja konsten och som består av statliga konstkommissioner, deras sektioner och regionala konstkommissioner samt av nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi. Vid utdelningen av stipendier uppmärksammas förutom de kvalitativa kriterierna även de ansökandes fördelning enligt kön, ålder, språk och region, och särskilt unga konstnärers ställning som sökande och erhållare av stipendier.

Det konstråd som verkar i anknytning till centret har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Centret för konstfrämjande:

Samhälleliga effekter
  • — Konstnärers utkomst och sysselsättning främjas
  • — Barns och ungdomars möjligheter att ta del av konst och kultur utökas
  • — Mångfalden inom konst och kultur får större vikt.
Verksamhetens resultat
  2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
         
Statsunderstöds- och stipendieansökningar 13 500 14 000 14 600 14 500
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier 3 595 3 369 2 800 3 500
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (veckor i genomsnitt) 17 15 15 15
Antal stödformer 20 24 20 23
Utlåtanden om statsunderstödsansökningar 350 0 100 0
Antal organ 37 24 24 24
Hantering av mänskliga resurser        
Årsverken 83 87 92 90
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,48 3,52 3,55 Fastställs 2018

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 326 3 976 4 125
Bruttoinkomster 129 10 10
Nettoutgifter 4 197 3 966 4 115
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 821    
— överförts till följande år 676    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring till följd av ökningen av centrets uppgifter (1 årsv.) 65
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 98
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -21
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 27
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 15
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -9
Sammanlagt 149

2019 budget 4 115 000
2018 I tilläggsb. 29 000
2018 budget 3 966 000
2017 bokslut 4 052 000