Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 826 464 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 774 853 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014)

2) till ett belopp av 51 611 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet.

Förklaring:Den statliga finansieringen av yrkeshögskolorna bestäms med stöd av 43 § i yrkeshögskolelagen (932/2014), statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (814/2016). Som en följd av den tidigare temporära ändringen av yrkeshögskolelagen ska det som föreskrivs i 43 § 2 mom. inte tillämpas under åren 2016—2019 när det gäller beaktandet av effekterna av yrkeshögskoleindexet.

Ersättningen enligt punkt 2 baserar sig på uppgifterna från det senast fastställda bokslutet.

Högskoleväsendets gemensamma mål för resultatet av verksamheten presenteras i förklaringsdelen under kapitel 29.40.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

  2013
utfall
2015
utfall
2017
utfall
20191)
mål
         
Yrkeshögskoleexamina 22 800 23 716 23 161 22 269
Högre yrkeshögskoleexamina 1 948 2 366 2 756 2 950
Yrkespedagogisk lärarutbildning, utexaminerade .. .. .. 1 600
Publikationer/lärare och FoU-personal 0,83 1,27 1,26 1,20
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera 55,1 55,8 .. 60
Studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % av studerande för yh-examen 58,8 62,3 .. 60

1) I fråga om målen för examina är siffran för år 2019 det genomsnittliga målet för åren 2017—2020. I antalet yrkeshögskoleexamina syns den minskning av antalet nybörjarplatser som genomfördes 2013.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerad basfinansiering av yrkeshögskolorna 774 853 000
Yrkeshögskolornas kostnader för den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 51 611 000
Sammanlagt 826 464 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på yrkeshögskolornas verksamhet som finansieras med budgetmedel (Konkurrenskraftsavt.) -1 900
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01) -264
Precisering av moms-kompensationen 2 378
Sammanlagt 214

2019 budget 826 464 000
2018 budget 826 250 000
2017 bokslut 834 915 000