Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 276 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar samt tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslagsökning som fullmaktsbesluten för programmet ICT 2023 förutsätter 1 000
Flaggskeppsprojekt 8 000
Främjande av unga forskares forskning 1 200
Inverkan på anslagsbehovet orsakad av ändringen av tidpunkten för betalningen av fullmakten 2 247
Stödjande av karriärerna för unga forskare och höjande av kvaliteten på och förnyelseförmågan inom forskningen och innovationsverksamheten 2 000
Tillväxtåtgärd (överföring från moment 29.40.50) 10 000
Lönejusteringar 23
Sparbeslut -5 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -20 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 6
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
Sammanlagt -525

2019 budget 276 140 000
2018 I tilläggsb. 7 000
2018 budget 276 665 000
2017 bokslut 221 609 869