Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 750 513 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande:

1) 1 560 400 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder

2) 151 453 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet

3) 11 660 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet

4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet.

Förklaring:Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (331/2016). Som en följd av den tidigare temporära ändringen av universitetslagen ska det som föreskrivs i 49 § 2 mom. inte tillämpas under åren 2016—2019 när det gäller beaktandet av effekterna av universitetsindexet.

Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet gå samman till Tammerfors universitet den 1 januari 2019.

Ersättningen enligt punkt 2 justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget i euro för varje universitet.

Den finansiering som avses i punkt 4 fördelas mellan universiteten i det förhållande som anges i finansieringsgrunderna enligt 5 och 6 § i statsrådets förordning om universiteten.

I anslutning till Helsingfors universitet verkar Nationalbiblioteket. Bestämmelser om Nationalbibliotekets uppgifter finns i universitetslagen (558/2009) och lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Målet är att stärka Nationalbibliotekets roll som en nationell utvecklare inom biblioteksbranschen och som tillhandahållare av bastjänster inom hela biblioteksnätet.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övningsskolor. Målet för övningsskolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet. Antalet elever i övningsskolorna är ungefär 8 300, varav cirka 2 200 är gymnasieelever.

Högskoleväsendets gemensamma mål för resultatet av verksamheten presenteras i förklaringsdelen under kapitel 29.40.

Universitetens kvantitativa mål

  2013
utfall
2015
utfall
20171)
utfall
20192)
mål
         
Lägre högskoleexamina 13 016 15 039 13 892 14 670
Högre högskoleexamina 14 444 15 315 14 901 15 395
Doktorsexamina 1 724 1 881 1 749 1 690
Vetenskapliga publikationer (jufo 2 och 3)/undervisnings- och forskningspersonal3) 0,00 0,48 0,55 0,65
Andel internationella sampublikationer av de vetenskapliga publikationerna (jufo 1—3), % 41,0 47,0 49,0 50,0
Andel studerande som avlagt examen inom målsatt tid (7 år) av dem som inlett studierna, %4) 48,2 49,8 .. 52,0
Andel som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % 38,3 41,6 00,0 43,0

1) Antal examina utfall, i övrigt uppskattning

2) I fråga om målen för examina är uppskattningen för år 2019 det genomsnittliga målet för åren 2017—2020. I stället för en ökning av antalet doktorsexamina vill man flytta fokus till utveckling av forskarkarriären efter påbyggnadsexamen och att förbättra anställbarheten.

3) Publikationsforumet är ett klassificeringssystem som stöder kvalitetsbedömningen av vetenskaplig publikationsverksamhet. I klassificeringen som består av tre nivåer placeras de centrala utländska och inhemska publiceringskanalerna mellan basnivån (1) och den högsta nivån (3).

4) Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 560 400 000
— Nationalbiblioteket 16 580 000
— Övningsskolor 47 655 000
— Övrig kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 496 165 000
Tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet 11 660 000
Tilläggsfinansiering för verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet 27 000 000
Universitetens kostnader för den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 151 453 000
— Uppskattning av moms-kompensationen år 2019 152 498 000
— Justering enligt skillnaden mellan den moms-kompensation som gäller ersättningarna 2017 och utfallet -1 045 000
Sammanlagt 1 750 513 000

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningsskolorna, 7 891 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på universitetens verksamhet som finansieras med budgetmedel (Konkurrenskraftsavt.) -3 900
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01) -529
Precisering av moms-kompensationen -4 386
Tillväxtåtgärd (överföring till moment 29.40.51) -10 000
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1 900
Sammanlagt -16 915

2019 budget 1 750 513 000
2018 budget 1 767 428 000
2017 bokslut 1 800 814 000