Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Yhteenveto
            Kriisinhallinta
            Lähialueyhteistyö
            Kehitysyhteistyö
            Siviilikriisinhallinta
            Poliisitoimi
            Rajavartiolaitos
            Maahanmuutto
            Valtion eläkemenot
            Maksut EU:lle
            Kunnat
            Opintotuki
            Hallinto ja muut
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Vesitalous
            Metsätalous
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Tutkimus
            Innovaatiopolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Lapsiperheet
            Kansaneläkerahasto
            Sairausvakuutusrahasto
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Eläkemenot
            Työttömyysturva
   Numerotaulu

Statsbudgeten 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa on tavoitteena palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden sekä perustoimeentulon turvaaminen koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt useita kehittämishankkeita, jotka tukevat osaltaan kuntia tuottamaan tavoitteiden mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut asukkailleen.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksiin ehdotetaan 5 570 milj. euroa, jossa on lisäystä n. 494 milj. euroa vuoden 2008 varsinaisen talousarvion tasoon verrattuna. Kustannustason tarkistus 3,9 prosentilla lisää valtionosuuksia 198,5 milj. euroa ja asukasluvun ja muiden laskentatekijöiden muutos 46,8 milj. euroa.

Valtionosuuksien lisäyksestä 21,3 milj. euroa liittyy hallitusohjelman mukaisiin kehittämistoimenpiteisiin, kuten ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaiseen toiminnan käynnistämiseen, sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin ikärajan alentamiseen 75 vuotta täyttäneisiin sekä vammaislainsäädännön uudistamiseen säätämällä vaikeavammaisille oikeus henkilökohtaiseen apuun ja tukeen .

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosentti nousee nykyisestä 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin v. 2009. Kasvusta 2,34 prosenttiyksikköä johtuu siitä, että valtion veroperustemuutoksista aiheutuvien kuntien verotulomenetysten kompensoiminen lisää valtionosuuksia 374 milj. eurolla. Toisaalta valtionosuusprosenttia alentavat kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät tehtävien siirrot sekä hallitusohjelman mukaisten sisäisten siirtojen edellyttämä valtionosuuden vähennys. Tehtävien siirrot vähentävät valtionosuuksia v. 2009 yhteensä 83 milj. euroa josta suurimman osan muodostaa elatustukeen liittyvä 72 milj. euron valtionosuuden vähennys. Elatustuen osuuden poistuminen laskennallisista kustannuksista vähentää valtionosuuksia 49,2 milj. euroa ja loppuosa vähennyksestä saadaan alentamalla valtionosuusprosenttia 0,14 prosenttiyksiköllä. Ulkomaalaisten sairaanhoitokorvauksiin liittyvä vähennys on 7 milj. euroa ja lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisiin tutkimuksiin liittyvä vähennys on 4 milj. euroa. Nämä siirrot alentavat valtionosuusprosenttia 0,07 prosenttiyksikköä. Sisäisiin siirtoihin liittyvä 35 milj. euron vähennys alentaa valtionosuusprosenttia 0,22 prosenttiyksikköä.

Valtionosuudet vähenevät vuoteen 2008 verrattuna 14,5 milj. euroa kuntien verotuloihin perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen liittyen.

Valtionavustuksena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin esitetään 25,8 milj. euroa, jossa on lisäystä 1 milj. euroa vuoteen 2008 verrattuna. Valtion avustuksella tuettavien hankkeiden painoalueet on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa vuosille 2008—2011. Määrärahasta on tarkoitus käyttää 2 milj. euroa pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen ja 2 milj. euroa lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen kehittämiseen sekä 10 milj. euroa työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin.

Valtion korvausta terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin korotetaan 5 milj. euroa vuoteen 2008 verrattuna. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan laskee 8,7 milj. euroa vuoden 2008 tasoon verrattuna. Valtionavustusta sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan esitetään 3,5 milj. euroa.