Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 58 715 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med Utbildningsstyrelsen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid

5) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och för utveckling av personalens struktur inom småbarnspedagogiken

6) till ett belopp av högst 10 600 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, specialiseringsutbildning samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland

7) till ett belopp av högst 600 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst

8) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för att stärka yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Förklaring:Utvecklingsåtgärderna stöder särskilt det strukturella utvecklandet och förnyandet av högskole- och forskningssystemet samt bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. Åren 2017—2021 genomförs ett utvecklingsprogram för databaserad forskning som ska bidra till högre kvalitet på vetenskapen, ökat kunnande och ökad konkurrenskraft för vetenskapen samtidigt som man kan uppnå fördelarna av digitaliseringen. För att påskynda övergången till högskolestudier har antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen ökats för viss tid med sammanlagt cirka 3 000 under åren 2014—2015. Utvecklingsåtgärderna ska också främja specialiseringsutbildning för lärare samt utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
         
Förbindelser 2019 9 000 9 000 3 000 21 000
Utgifter sammanlagt 9 000 9 000 3 000 21 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet 3 515 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen 28 000 000
Ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken (högst) 11 000 000
Betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, specialiseringsutbildning samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland (högst) 10 600 000
För utgifterna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst (högst) 600 000
Stärkande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 5 000 000
Sammanlagt 58 715 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01) -446
Servicehelhet för elektronisk arkivering (SAPA) -400
Stärkande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 5 000
Tillägg av engångsnatur -12 000
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring från moment 29.20.30) 1 700
Utvecklande av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland 1 000
Utvecklande av högskoleundervisningen och förbättrande av de digitala inlärningsmiljöerna och förutsättningarna för studier året om -45 700
Utvecklingsprogram för databaserad forskning -3 000
Yrkeshögskoleutbildning inom mekaniskt träbyggande 240
Åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna (strukturpolitiskt handlingsprogram) -9 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -21 500
Sammanlagt -84 106

2019 budget 58 715 000
2018 I tilläggsb. -446 000
2018 budget 142 821 000
2017 bokslut 110 981 000