Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 665 000 euro.

Förklaring:Depåbiblioteket minskar genom sin verksamhet de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver informationen. Depåbibliotekets verksamhet stödjer främjandet av öppen vetenskap och utvecklandet av kunnandet i samhället som en del av forskningens infrastrukturer. Depåbibliotekets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.

Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Mängd material som tagits emot (hyllmeter/år) 3 465 3 121 4 500 4 000
Antal beställningar (st./år) 102 191 107 989 115 000 115 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,62 3,84 3,5 4
Årsverken 18,6 17,9 19 18

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 661 1 651 1 668
Bruttoinkomster 2 3 3
Nettoutgifter 1 659 1 648 1 665
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 38    
— överförts till följande år 60    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Lönejusteringar 27
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 9
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt 17

2019 budget 1 665 000
2018 I tilläggsb. 8 000
2018 budget 1 648 000
2017 bokslut 1 681 000