Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 108 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som genom sin verksamhet ökar kännedomen om de inhemska språken och främjar bevarandet och utvecklingen av finskan och svenskan och producerar tjänster, såsom rådgivning, språkvård och ordböcker. Institutet samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani och erbjuder sina tjänster och sitt material öppet på nätet och främjar öppen information och digitalisering som en del av forskningens infrastrukturer. Institutet skapar förutsättningar för integration av invandrare genom att utarbeta en finsk-somalisk ordbok och ordböcker mellan finska och de kurdiska språken.

Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Publikationsmängd (sidor) 4 998 3 939 3 500 3 500
Språkrådgivning (svar), st. 6 758 6 540 6 000 6 000
Elektroniskt material1) 119 822 185 088 190 000 195 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,51 3,53 3,4 3,4
Årsverken 78,9 77,1 77 77

1) Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 869 1 563 1 558
Bruttoinkomster 495 450 450
Nettoutgifter 1 374 1 113 1 108
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 085    
— överförts till följande år 856    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1209/2016).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 17
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -7
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 5
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -5

2019 budget 1 108 000
2018 I tilläggsb. 5 000
2018 budget 1 113 000
2017 bokslut 1 145 000