Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 432 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring:Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen samtidigt som digitalisering främjas.

Verksamhetens resultat
  • — Riksarkivet digitaliserar och främjar vidareutnyttjande av digital dokumentinformation inom ramen för sina resurser
  • — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Riksarkivet utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer (1017/2017).

Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Samhälleliga effekter        
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) 217 368 218 516 219 000 219 000
Den totala mängden digitalt material (mn bildenheter) 47,0 60,0 62,0 80,0
Verksamhetens resultat        
Besök i forskarsalar 32 388 28 925 31 000 25 000
Genomförda beställningar av upplysningar (st.) 24 064 33 792 24 000 27 000
Användning på nätet (antal besök) 1 254 704 1 453 923 1 700 000 1 800 000
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år) 3 471 887 1 100 5 000
Digitalt material (hyllmeter/år) 378 663 2501) 550
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,4 3,4 3,7 3,7
Årsverken 236,25 224,1 205 200

1) Eventuellt avbrott till följd av beredningen av en ny process.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 494 17 731 20 032
Bruttoinkomster 3 517 700 600
Nettoutgifter 16 977 17 031 19 432
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 639    
— överförts till följande år 1 622    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Pilotförsök med massdigitalisering 2 500
Temporär tilläggsfinansiering för ett nytt centralarkiv -100
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -307
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 50
Lönejusteringar 390
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -110
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -92
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -35
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 107
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt 2 401

2019 budget 19 432 000
2018 I tilläggsb. 792 000
2018 budget 17 031 000
2017 bokslut 17 960 000