Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 542 000 euro.

Förklaring:Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken. Akademin höjder genom konkurrens, forskningsfinansiering och vetenskapspolitisk verksamhet kvaliteten på och genomslaget av forskningen och stöder aktivt förnyelse inom vetenskapen. I anslutning till Finlands Akademi finns rådet för strategisk forskning. Förvaltningsämbetet för Akademin producerar rådets administrativa tjänster.

Verksamhetens resultat
  • — Akademin säkerställer med sin forskningsfinansiering forskningens kvalitet och genomslag samt att vetenskapen förnyas. Akademin utvecklar sina finansieringsformer, ser över sina bedömningskriterier och främjar jämlikhet och ansvarsfull forskning, med beaktande av internationaliseringen och forskarnas rörlighet samt genom att fortsätta det finansiella samarbetet med finländska och utländska samarbetsparter
  • — Akademin producerar högklassigt och mångsidigt informationsbaserat material och analyser som gäller den forskning som görs i Finland och finländska forskningsorganisationer för ministerier, högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer, för att användas för beslutsfattande inom vetenskapspolitiken
  • — Akademin förutsätter att tillgängligheten i fråga om materialet, metoderna och resultaten gällande forskningen inom de projekt som finansieras av Akademin följer principerna om öppen vetenskap
  • — Akademins verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och i verksamheten beaktas förändringar i verksamhetsmiljön, såsom digitaliseringen, och de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Finlands Akademi utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att det utnyttjande av kunnande som anges i Akademins strategi ska riktas på rätt sätt.
Nyckeltal 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Samhälleliga effekter        
Akademins samarbetsförmåga (förfrågan till intressenter, max 4) 3,06 - 3,10 -
Utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland (med två års mellanrum) genomförd inledd genomförd inledd
Öppnande av data som produceras inom finansierade forskningsprojekt (%) Inte tillgänglig >50 <25 >50
Verksamhetens resultat        
Finansieringsverksamheten, behandlade ansökningar (st.) 4 909 4 490 4 100 4 300
Andelen Öppen vetenskap inom de projekt som finansieras av Akademin (%) 31 45 50 65
Finansieringsverksamhetens kostnadsandel av den beviljade finansieringen (%) 2,6 2,3 <3,5 <3,5
Akademiprojektens handläggningskostnad (euro/ansökan) 1 356 1 356 1 500 1 400
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,59 3,63 3,65 3,65
Årsverken 141,5 136,2 139 138

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under momenten 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1410/2015).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 11 946 11 815 11 892
Bruttoinkomster 381 210 350
Nettoutgifter 11 565 11 605 11 542
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 130    
— överförts till följande år 6 646    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -56
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -16
Indexhöjning av hyresutgifterna 7
Lönejusteringar 282
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -250
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -57
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 84
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -32
Sammanlagt -63

2019 budget 11 542 000
2018 I tilläggsb. 84 000
2018 budget 11 605 000
2017 bokslut 12 081 000