Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 803 251 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 777 224 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen

2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för de kostnader som föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet samt kostnaderna för den mervärdesskatt som betalats för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning.

Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst två procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 180 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 600 studerandeår.

Förklaring:Andelen av strategifinansieringen för yrkesutbildningen beräknas på basis av anslaget för yrkesutbildning, som består av anslaget under momentet och kommunernas finansieringsandel med undantag för de mervärdesskattekompensationer som betalas till privata utbildningsanordnare.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Anslag för yrkesutbildning sammanlagt (inkluderar inte moms-kompensationer) 1 732 761 000
— Den kalkylerade finansieringens andel sammanlagt 1 698 877 000
varav basfinansieringen (95 % av den kalkylerade finansieringen) 1 613 933 000
varav den prestationsbaserade finansieringen (5 % av den kalkylerade finansieringen) 84 944 000
Strategifinansieringens andel (1,96 % av anslaget för yrkesutbildningen) 33 884 000
Kommunernas finansieringsandel -955 537 000
Mervärdesskattekompensationer sammanlagt 26 027 000
— Mervärdesskattens andel av privata utbildningsanordnares kostnader för anskaffningar som anknyter till utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och anskaffningar som anknyter till annan än affärsekonomisk verksamhet 25 027 000
— Mervärdesskatt som privata utbildningsanordnare ersätts för i fråga om fastigheter och anläggningstillgångar som överlåtits av en kommun eller samkommun 1 000 000
Sammanlagt 803 251 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ordnande av arbetskraftsutbildning vid en statlig läroanstalt (överföring till moment 29.20.01) -120
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring från moment 32.30.51) 31 000
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring till moment 29.40.20) -1 700
Sammanlagt 29 180

2019 budget 803 251 000
2018 I tilläggsb. 16 000 000
2018 budget 774 071 000
2017 bokslut 716 534 669