Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 072 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och digitala lösningar, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Förklaring:Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2019 ska utbilda sammanlagt 4 100 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2019 är antalet studerandeårsverken inom utbildningscentralens yrkesutbildning ca 160. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och och den samiska kulturen är antalet studerandedagar ca 7 200 och inom kursverksamheten ca 4 000.

Årsverken

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Sameområdets utbildningscentral 65,0 69 69
Centret för sjösäkerhetsutbildning 25,0 26 26
Sammanlagt 90,0 95 95

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den företagsekonomiska verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 079 1 000 1 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 2 741 2 910 2 800
— andel av samkostnader 1 490 900 1 000
Kostnader sammanlagt 4 231 3 810 3 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 152 -2 810 -2 800
Kostnadsmotsvarighet, % 26 26 26
       
Prisstöd 2 400 2 400 2 400
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 82 89 89

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Sameområdets utbildningscentral 4 743 000
Prisstöd för Centret för sjösäkerhetsutbildning 2 400 000
Övriga utgifter för Centret för sjösäkerhetsutbildning 926 000
Sammanlagt 8 072 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 714 9 390 10 072
Bruttoinkomster 1 924 1 460 2 000
Nettoutgifter 7 790 7 930 8 072
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 761    
— överförts till följande år 1 946    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ordnande av arbetskraftsutbildning (överföring från moment 29.20.30) 120
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -131
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 16
Lönejusteringar 140
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -39
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 40
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 16
Sammanlagt 142

2019 budget 8 072 000
2018 I tilläggsb. 42 000
2018 budget 7 930 000
2017 bokslut 7 975 000