Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 490 577 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen

4) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

5) till ett belopp av högst 3 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 25 893 324
— åldersstruktur 18 056 662
— sjukfrekvens 6 215 600
— arbetslöshet 484 218
— tvåspråkighet 97 002
— inslag av främmande modersmål 655 836
— boendetäthet 190 686
— karaktär av skärgård 14 050
— kommun med skärgårdsdel 9 560
— utbildningsbakgrund 169 710
   
Kommunernas finansieringsandel 19 323 748
Statsandel 6 569 576
   
Tilläggsdelar 327 444
   
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 751 756
   
Behovsprövad höjning av statsandelen 10 000
   
Utjämning av systemförändringar 2015 2 113
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 220
   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 4 463
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 724
   
Ökningar och minskningar av statsandelen 819 281
Sammanlagt 8 490 577

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,37. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 483 641 vid årsskiftet 2017/2018.

Regeringspropositioner och andra ändringar som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,34 % till 25,37 % år 2019. I ändringen har som tillägg beaktats 0,03 procentenheter i anslutning till genomförandet av nya och mer omfattande åligganden så att statsandelsprocenten är 100.

I enlighet med regeringsprogrammet görs det ingen indexhöjning i statsandelen för basservicen. Indexfrysningen förverkligas så att på de kalkylerade kostnaderna utförs en indexhöjning på 1,3 procent, men den ökning av statsandelen med 91 471 000 euro som följer därav dras av från den slutliga statsandelen.

Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelarna för basservicen med 213 363 000 euro.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

   
Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 172,48 euro/inv.) 2 760 460
— 6-åringar (8 677,23 euro/inv.) 532 018
— 7—12-åringar (7 277,40 euro/inv.) 2 677 814
— 13—15-åringar (12 502,85 euro/inv.) 2 203 102
— 16—18-åringar (3 996,52 euro/inv.) 709 522
— 19—64-åringar (933,59 euro/inv.) 3 169 485
— 65—74-åringar (1 983,49 euro/inv.) 1 336 544
— 75—84-åringar (5 481,29 euro/inv.) 1 938 767
— 85-åringar och äldre (18 771,66 euro/inv.) 2 728 950
Enligt sjukfrekvens (1 133,37 euro/inv.) 6 215 600
Enligt arbetslöshet (88,08 euro/inv.) 484 218
Enligt tvåspråkighet (271,55 euro/inv.) 97 002
Enligt inslag av främmande modersmål (1 907,37 euro/inv.) 655 836
Enligt boendetäthet (38,36 euro/inv.) 190 686
Enligt karaktär av skärgård (373,75 euro/inv.) 14 050
Enligt ställning som kommun med skärgårdsdel (273,41 euro/inv.) 9 560
Enligt utbildningsbakgrund (389,91 euro/inv.) 169 710
Sammanlagt 25 893 324

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 483 641
Finansieringsandel, euro/inv. 3 523,89
Finansieringsandel, 1 000 euro 19 323 748

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (210,85 euro/inv.) 119 498
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (63,99 euro/inv.) 204 380
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 678,06 euro/inv.) 3 566
Sammanlagt 327 444

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
1 402 800 -651 044 751 756

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
2 113 0 2 113
     
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen   220

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskningar av statsandelen  
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter -1 314
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning -67 778
— avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet -164
— överföring till moment 29.01.02 till Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter -250
— överföring till moment 29.01.02 till antagningstjänsterna -1 547
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet -2 113
— frysning av indexhöjningen, 2016 -34 596
— frysning av indexhöjningen, 2018 -42 280
— frysning av indexhöjningen, 2019 -91 471
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet, utfall 2017 -349 332
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet, korrigering av en förhandsuppgift i budgeten för 2017 -18 485
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -220
— minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet -497 332
— finansiering av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten -22 483
— överföring till moment 28.90.32 till kommunernas incitamentsystem för digitalisering -30 000
— kommunernas behovsprövade höjning av statsandelen -10 000
— avdrag i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa -20 000
Avdrag sammanlagt -1 190 265
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 11 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 9 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2015 131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2016 262 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2017 395 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2018 131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2019 223 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 500
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 10 000
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek 3 000
Tillägg sammanlagt 2 009 546

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 4 463
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 724

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anläggningskostnadsprojekt för bibliotek -500
Anläggningskostnadsprojekt för läroanstalter -9 600
Barnskydd och hemservice för barnfamiljer 15 000
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -6 343
Effektivisering av ordnandet av regional specialiserad sjukvård -21 565
Förandet av registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) -100
Förändringar i hemkommunsersättningen 1 354
Förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer 25 199
Hemvård för äldre och veterantjänster i hemmet 1 000
Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna (överföring till moment 28.90.32) -30 000
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna -213 363
Kommunernas betalningsandel av det grundläggande utkomststödet (utfall 2017) -18 485
Kompensation för förlorade skatteinkomster 223 000
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen -29 462
Korrigering av kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet i statsbudgeten 2017 -18 485
Minskning i avdraget i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa 3 200
Ändring av förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet fostrare i den småbarnspedagogiska verksamheten -634
Översyn av kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen -4 313
Övriga ändringar -1 996
Sammanlagt -86 093

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 8 490 577 000
2018 budget 8 576 670 000
2017 bokslut 8 605 673 665