Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              15. Pensioner
              16. Extra pensioner
              17. Övriga pensionsutgifter
              50. Skadestånd
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

50. Skadestånd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 42 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till olycksfallsersättningar

2) till trafikskadeersättningar

3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring

4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän

5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda

6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik

7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet

9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

10) rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen

11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

12) ersättande av reseskador.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

Olycksfallsersättningar: lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016), lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

Trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (460/2016) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

Periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (750/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

Lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999)

Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

Lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014)

Lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor (530/2017).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Olycksfallsersättningar 37 500 000
Trafikskadeersättningar 2 000 000
Ersättningar för förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 1 300 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän 40 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 100 000
Ersättningar enligt lagen om ansvar i spårtrafik 90 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik 70 000
Gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 200 000
Skadestånd som grundar sig på statens ansvar 500 000
Reseskador 400 000
Sammanlagt 42 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Försäkringar för olycksfall i militärtjänst 2 500
Preciserad uppskattning -800
Sammanlagt 1 700

2019 budget 42 200 000
2018 budget 40 500 000
2017 bokslut 36 816 032