Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

Förklaring:Regionförvaltningsverket tillgodoser regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet och säkerheten samt genom att utveckla och stödja en i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hänseende hållbar välfärd.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utveckling av magistraterna.

Magistraterna har till uppgift att säkerställa att samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt säkerställa att kundernas grundläggande rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata och förmyndarärenden. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Tillgången till och kvaliteten på basservicen förbättras
  • — Hälso- och välfärdsskillnaderna minskar och människor tar mer ansvar för den egna hälsan och de egna levnadsvanorna
  • — Serviceproducenternas handlingsfrihet ökar
  • — Förutsebarheten i företagsklimatet ökar samtidigt som näringslivets verksamhetsmiljö, säkerhet och marknadens funktion förbättras
  • — Livsmedelssäkerhetskedjans kvalitet och säkerhet samt styrningen av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet bibehålls på en god nivå
  • — Kundernas rättssäkerhet tillgodoses.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 012 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Handlingstider i genomsnitt, mån.      
Klagomål 7,2 8 8
Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten 2,4 2,5 2,5
Alkoholtillstånd 0,6 1 1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 1,5 2 2
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd 11,6 10 10
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5      
Kvaliteten på försvarskurserna 4,3 4 4
       
Funktionell effektivitet      
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %      
Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök 58 26 26
Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % 19,4 20 50
Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad % 96 100 100
Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad % 92,5 100 100
Kostnadsmotsvarighet, %      
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 80,4 100 100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % 39,4 50 50
       
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser      
Antal årsverken sammanlagt 1 190 1 177 1 166
— regionförvaltningsverket 752 739 738
— regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) 418 418 408
— övriga moment 20 20 20
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,9 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,64 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 66 539 64 479 67 097
Bruttoinkomster 14 229 14 077 14 085
Nettoutgifter 52 310 50 402 53 012
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 14 551    
— överförts till följande år 15 801    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 12 381 13 360 13 360
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 21 721 22 270 22 270
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -9 340 -8 910 -8 910
Kostnadsmotsvarighet, % 57 60 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 24 25 25
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 23 25 25
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 104 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring från moment 28.40.03) 200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (2018 års finansiering) (överföring från moment 28.40.03) 1 610
Nationella övervakningsuppgifter och uppgifter för rapporterande myndighet enligt tillgänglighetsdirektivet (3 årsv.) 250
Registret för övervakning av penningtvätt (2018 års finansiering upphör) -107
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring till moment 25.10.03) -20
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring från moment 33.02.07) 300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -608
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -39
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -39
Indexhöjning av hyresutgifterna 40
Lönejusteringar 1 470
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -621
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -279
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -133
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Temporär sänkning av StPL-avgiften 418
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 230
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -49
Sammanlagt 2 610

2019 budget 53 012 000
2018 I tilläggsb. 444 000
2018 budget 50 402 000
2017 bokslut 53 560 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 417 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,4 mån. 3,0 mån. 3,0 mån.
Revision av intressebevakningen      
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt 4,1 mån. 3,8 mån. 3,8 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,2 mån. 1,2 mån. 1,2 mån.
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
733 730 730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 905 8 070 8 070
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
12 984 10 850 12 500
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 430 7 100 7 100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 619 614 556
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,4 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,5 3,4 3,5

I antalet årsverken har i konsumentrådgivningsuppgifterna beaktats ett avdrag på 58 årsverken som överföring till momentet Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 32.40.01 från och med den 1 januari 2019.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 43 191 43 179 41 742
Bruttoinkomster 15 382 15 280 15 325
Nettoutgifter 27 809 27 899 26 417
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 066    
— överförts till följande år 7 686    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 15 082 14 819 15 060
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 18 431 20 448 18 315
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 349 -5 629 -3 255
Kostnadsmotsvarighet, % 82 72 82
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 204 316 209
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 84 144 82
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 120 172 127
Kostnadsmotsvarighet, % 243 219 255

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring från moment 28.01.21) 1 000
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande 31
Konsumentrådgivning (-58 årsv.) (överföring till moment 32.40.01) -3 700
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter 580
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -18
Indexhöjning av hyresutgifterna 20
Lönejusteringar 1 134
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -237
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -149
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -500
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -102
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Temporär sänkning av StPL-avgiften 336
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 169
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring -8
Sammanlagt -1 482

2019 budget 26 417 000
2018 I tilläggsb. 338 000
2018 budget 27 899 000
2017 bokslut 28 429 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

Förklaring:Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 15.2.2017—31.12.2019. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020. En regeringsproposition om myndigheten överlämnades till riksdagen den 8 mars 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring till moment 28.40.01) -200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (finansiering 2019) 1 180
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.01) -1 610
Sammanlagt -630

2019 budget 1 852 000
2018 budget 2 482 000
2017 bokslut 352 000