Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 417 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,4 mån. 3,0 mån. 3,0 mån.
Revision av intressebevakningen      
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt 4,1 mån. 3,8 mån. 3,8 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,2 mån. 1,2 mån. 1,2 mån.
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
733 730 730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 905 8 070 8 070
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
12 984 10 850 12 500
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 430 7 100 7 100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 619 614 556
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,4 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,5 3,4 3,5

I antalet årsverken har i konsumentrådgivningsuppgifterna beaktats ett avdrag på 58 årsverken som överföring till momentet Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 32.40.01 från och med den 1 januari 2019.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 43 191 43 179 41 742
Bruttoinkomster 15 382 15 280 15 325
Nettoutgifter 27 809 27 899 26 417
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 066    
— överförts till följande år 7 686    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 15 082 14 819 15 060
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 18 431 20 448 18 315
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 349 -5 629 -3 255
Kostnadsmotsvarighet, % 82 72 82
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 204 316 209
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 84 144 82
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 120 172 127
Kostnadsmotsvarighet, % 243 219 255

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring från moment 28.01.21) 1 000
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande 31
Konsumentrådgivning (-58 årsv.) (överföring till moment 32.40.01) -3 700
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter 580
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -18
Indexhöjning av hyresutgifterna 20
Lönejusteringar 1 134
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -237
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -149
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -500
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -102
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Temporär sänkning av StPL-avgiften 336
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 169
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring -8
Sammanlagt -1 482

2019 budget 26 417 000
2018 I tilläggsb. 338 000
2018 budget 27 899 000
2017 bokslut 28 429 000