Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 012 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Handlingstider i genomsnitt, mån.      
Klagomål 7,2 8 8
Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten 2,4 2,5 2,5
Alkoholtillstånd 0,6 1 1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 1,5 2 2
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd 11,6 10 10
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5      
Kvaliteten på försvarskurserna 4,3 4 4
       
Funktionell effektivitet      
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %      
Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök 58 26 26
Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % 19,4 20 50
Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad % 96 100 100
Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad % 92,5 100 100
Kostnadsmotsvarighet, %      
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 80,4 100 100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % 39,4 50 50
       
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser      
Antal årsverken sammanlagt 1 190 1 177 1 166
— regionförvaltningsverket 752 739 738
— regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) 418 418 408
— övriga moment 20 20 20
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,9 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,64 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 66 539 64 479 67 097
Bruttoinkomster 14 229 14 077 14 085
Nettoutgifter 52 310 50 402 53 012
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 14 551    
— överförts till följande år 15 801    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 12 381 13 360 13 360
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 21 721 22 270 22 270
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -9 340 -8 910 -8 910
Kostnadsmotsvarighet, % 57 60 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 24 25 25
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 23 25 25
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 104 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring från moment 28.40.03) 200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (2018 års finansiering) (överföring från moment 28.40.03) 1 610
Nationella övervakningsuppgifter och uppgifter för rapporterande myndighet enligt tillgänglighetsdirektivet (3 årsv.) 250
Registret för övervakning av penningtvätt (2018 års finansiering upphör) -107
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring till moment 25.10.03) -20
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring från moment 33.02.07) 300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -608
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -39
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -39
Indexhöjning av hyresutgifterna 40
Lönejusteringar 1 470
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -621
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -279
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -133
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Temporär sänkning av StPL-avgiften 418
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 230
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -49
Sammanlagt 2 610

2019 budget 53 012 000
2018 I tilläggsb. 444 000
2018 budget 50 402 000
2017 bokslut 53 560 000