Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

88. SenatfastigheterPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 240 miljoner euro år 2019. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundläggande förbättringar och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2019 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 80 miljoner euro netto.

Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 55 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) år 2019.

År 2019 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 111,2 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2018, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2019 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 24,9 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 85 miljoner euro och borgensavgifterna till 1,3 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 80 miljoner euro netto.

Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatfastigheter.

Preliminär investeringsplan för 2019 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Ombyggnader och grundliga renoveringar 170
Investeringar i nybyggnader 70
Sammanlagt 240

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2017 utfall
affärsverk
koncern 2018
prognos
affärsverk
koncern 2019
uppskattning
affärsverk
koncern
             
Omsättning, mn € 621 625 624 627 642 646
— Uthyrning 602 606 605 609 623 627
— Tjänster 18 18 19 19 19 19
Övriga rörelseintäkter 101 101 48 48 33 33
Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn € 326   295   294  
— % av omsättningen 52   47   46  
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 222   210   214  
Rörelsevinst, mn € 186 182 108 104 104 100
— % av omsättningen 30 29 17 17 16 16
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 157 162 85 90 80 84
— % av omsättningen 25 26 14 14 12 13
Balansomslutning 4 509 4 553 4 489 4 533 4 469 4 513
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 125   135   85  
Investeringar, mn € 238   250   240  
Investeringar i % av omsättningen 38   40   37  
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 4,3 4,2 2,6 2,5 2,5 2,4
Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet 2,4   2,0   1,9  
Avkastning på eget kapital, % 5,4 5,5 2,9 3,0 2,8 2,9
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet in-house 2,1   1,5   1,5  
Soliditet, % 65 65 65 64 65 64
Antal anställda 348 350 356 356 362 362

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 3,0 1,7 1,3
13.01.04 Räntor på statens lån 9,1 6,4 5,4
13.05.01 Intäktsföring av vinst 125,0 135,0 85,0
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 68,3 21,0 19,5
Sammanlagt 205,4 164,1 111,2

2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut