Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Inköpsfakturor, st. 1 198 803 1 120 000 1 260 000
Försäljningsfakturor (alla), st. 691 404 630 000 695 000
Lönespecifikationer, st. 1 141 926 1 100 000 1 115 000
Kundnöjdhet 3,5 3,9 3,8
Funktionell effektivitet      
Inköpsfakturor, st./årsv. 17 591 19 000 23 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 48 870 31 000 64 000
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 8 871 8 800 9 500
Totalproduktivitetsindex (basåret 2016=100) 118,39 120,13 120,45
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 607 593 602
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,6 9,5 9,4
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro 3,22 3,5 3,35

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 635 51 530 54 000
Bruttoinkomster 49 601 49 530 52 000
Nettoutgifter 1 034 2 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 000    
— överförts till följande år 4 000    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 49 601 49 530 52 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 50 635 51 530 54 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 034 -2 000 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 98 96 96

2019 budget 2 000 000
2018 I tilläggsb. 533 000
2018 budget 2 000 000
2017 bokslut 1 034 340