Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 622 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Effektivitet      
Skuldhantering, resultat > 0 > 0 > 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, % 94 > 95 > 95
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, % 3,00 2,90 2,85
Funktionell effektivitet      
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 98 > 90 > 95
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 7,7 8,0 8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 25 18 18
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, % 39 40 75
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 277 268 254
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) 3,6 3,7 3,8
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,6 8,0 8,0
Ledarskapsindex (skala 1—5) 3,4 3,6 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 36 790 29 794 30 558
Bruttoinkomster 8 358 6 073 5 936
Nettoutgifter 28 432 23 721 24 622
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 049    
— överförts till följande år 3 454    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 957 5 559 5 734
— övriga intäkter 1 820 33 33
Intäkter sammanlagt 7 777 5 592 5 767
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 748 2 125 2 035
— andel av samkostnader 4 198 3 533 3 729
Kostnader sammanlagt 7 946 5 658 5 764
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -169 -66 3
Kostnadsmotsvarighet, % 98 99 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Av inkomstregistret förutsatta systemändringar i fråga om anmälan av förmånsinkomster 870
Uppdatering av skadeståndssystemet TIA -1 430
Utgifter för informationssystem för statsborgen för lån, derivat och leasingavtal 636
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring från moment 28.01.21) 500
Ändringar i informationssystem och tilläggsresurser som förutsätts för frontveteranernas tjänster i hemmet 500
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -121
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Indexhöjning av hyresutgifterna 8
Lönejusteringar 403
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -325
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -118
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -41
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 120
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring -38
Sammanlagt 901

2019 budget 24 622 000
2018 I tilläggsb. 528 000
2018 budget 23 721 000
2017 bokslut 22 837 000