Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 402 270 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. Fullmakten orsakar staten utgifter till år 2020.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Effekt      
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % 79 - 80
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % 78 - 80
Produktion och kvalitetsledning      
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % 53 68 68
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % 57 57 60
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % 60 60 65
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken1) 5 038 5 062 4 973
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,6 9,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,62 3,62 3,62

1) Som tillägg har på grund av överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen i form av tillägg från ingången av 2017 beaktats 205 årsverken för bil- och punktbeskattningen och från ingången av 2018 3 årsverken för beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel. Dessutom har i fråga om 2019 beaktats en minskning på 1 årsverke i och med att företags- och organisationsdatasystemet överförs till Patent- och registerstyrelsen.

Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 Sammanlagt fr.o.m.
2019
       
Förbindelser som ingåtts före år 2019 6 638 6 464 13 102
Utgifter sammanlagt 6 638 6 464 13 102

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 411 329 372 551 405 220
Bruttoinkomster 4 424 3 950 2 950
Nettoutgifter 406 905 368 601 402 270
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 129 070    
— överförts till följande år 127 985    

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2019

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen

5) från och med 1.1.2019 företags- och organisationsdatasystemets uppgifter som övergår till PRS.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring från moment 28.30.03) 100
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring till moment 28.30.03) -55
Beskattningsuppgifter (överföring till moment 28.10.02) -40
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (överföring till moment 32.40.03) -1 000
Ibruktagande av lägesbildsverksamheten 160
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax 5 300
Överföring från moment 28.10.02 2 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -1 193
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -287
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -21
Indexhöjning av hyresutgifterna 175
Lönejusteringar 9 633
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -3 964
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -2 069
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -871
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -87
Temporär sänkning av StPL-avgiften 2 567
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 866
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -42
Nivåförändring 22 497
Sammanlagt 33 669

2019 budget 402 270 000
2018 I tilläggsb. 2 892 000
2018 budget 368 601 000
2017 bokslut 405 820 000