Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 046 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring:Finansministeriet sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Effektmål Resultatmål för verksamheten
   
Sysselsättningsgraden stiger, produktiviteten ökar Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden.
  Vi främjar den inre marknadens funktion.
Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker. Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell.
  Vi främjar en minskning av hela den offentliga sektorns kostnader.
  Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs.
Det skattemässiga underskottet är lågt. Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning.
Saldot för den kommunala ekonomin förbättras. Vi främjar en minskning av kommunernas kostnaderna.
Den offentliga förvaltningens tjänster förbättras. Vi digitaliserar offentliga tjänster.
  Vi förnyar styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen.
  Vi förnyar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 328 339 339
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 923 30 655 31 546
Bruttoinkomster 564 240 500
Nettoutgifter 28 359 30 415 31 046
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 838    
— överförts till följande år 10 774    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -7
Produktivitetsnämndens utgifter 40
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel 202
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel (överföring till moment 24.01.01) -202
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Lönejusteringar 928
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -315
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -187
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -225
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -86
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Temporär sänkning av StPL-avgiften 264
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 187
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt 631

2019 budget 31 046 000
2018 I tilläggsb. 1 778 000
2018 budget 30 415 000
2017 bokslut 30 295 000