Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 58 538 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar

3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna

6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser

7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem

8) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet

11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 097 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 295 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 470 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 16 590 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 5 773 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 9 000 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 230 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 365 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 13 890 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 175 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 653 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 1 000 000
Sammanlagt   58 538 000

Förklaring:Anslaget har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i 2019. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst 500 årsverken.

Ersättningarna för kostnader som hänför sig till militär krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avslutande av ALTHEA-insatsen i Bosnien och Hercegovina -105
Avslutande av UNDOF-insatsen i Golan -56
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019) 820
KFOR-insatsen i Kosovo 182
Kostnadsnivåjustering (2017) -284
Militärobservatörsverksamhet -143
OIR-insatsen i Irak 1 160
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 1 100
Resolute Support-insatsen i Afghanistan 2 000
UNIFIL-insatsen i Libanon -2 775
Ändringar i andra punkter i dispositionsplanen -385
Sammanlagt 1 514

2019 budget 58 538 000
2018 I tilläggsb. 1 357 000
2018 budget 57 024 000
2017 bokslut 57 359 000