Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2019

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 120 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring:Mottagningspenning beviljas personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller är offer för människohandel och som inte har en i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland i syfte att trygga den oundgängliga försörjningen samt för att främja personens möjligheter att klara sig på egen hand, om personen är i behov av stöd och inte kan få sin försörjning på något annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn utan vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagits i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mottagningspenning  
— Full mottagningspenning 19 300 000
— Mottagningspenning 2 800 000
— Mottagningspenning för barn 5 670 000
Kompletterande mottagningspenning 3 330 000
Brukspenning 910 000
Utkomststöd 110 000
Sammanlagt 32 120 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i antalet personer som omfattas av mottagandet -10 400
Mervärdesskatt för verksamheten -500
Nivåförändring -3 564
Sammanlagt -14 464

2019 budget 32 120 000
2018 budget 46 584 000
2017 bokslut 58 669 475