Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2019

40. MigrationenPDF-versio

Förklaring:Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för invandrarpolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap samt representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen, övervakningen och samordningen av mottagandet av asylsökande och mottagandet av personer som får tillfälligt skydd.

Inrikesministeriet sörjer för migrationsverkets verksamhetsförutsättningar. Migrationsverket behandlar och avgör ärenden som rör utlänningars inresa och vistelse i landet, flyktingskap och medborgarskap. Verket svarar också för den praktiska verksamheten, styrningen, planeringen och övervakningen vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, förvarsenheterna för utlänningar och hjälpen till offer för människohandel. Verket svarar vidare för mottagningstjänster för asylsökande vid de statliga förläggningarna samt som köpta tjänster. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer.

Nyckeltal för invandring 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Utlänningar som bor i Finland1) 249 452 270 000 290 000
Invandring/utlänningar2) 30 217 30 000 30 000
Nettoinvandring/utlänningar2) 16 986 18 000 18 000
Personer som fått finskt medborgarskap/år3) 12 600 12 000 12 000

1) År 2017: Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2017. Åren 2018 och 2019: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2018 och konsekvenserna av antalet asylsökande.

2) År 2017: Statistikcentralen/Flyttningsrörelse. Åren 2018 och 2019: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2018 och konsekvenserna av antalet asylsökande.

3) I tablån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tablån under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Migrationspolitiken

Finlands migrationspolitik grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet, regeringens migrationspolitiska åtgärder och program och det asylpolitiska åtgärdsprogrammet.

De centrala strategiska målsatta riktlinjerna är följande:

  • — Vi främjar en arbetskraftsinvandring som stärker sysselsättningen och de offentliga finanserna i Finland, förbättrar försörjningskvoten samt gynnar en internationalisering av ekonomin i Finland. Behovsprövningen vad gäller arbetskraft från länder utanför EU ska lindras när detta är motiverat med tanke på sysselsättningen och de offentliga finanserna, så att sysselsättningen av personer med specialkunskaper vid enskilda företag påskyndas, den regionala och branschspecifika tillgången på arbetskraft tryggas och de praktiska processerna underlättas.
  • — Vi deltar i den internationella ansvarsfördelningen genom att hålla antalet kvotflyktingar åtminstone på samma nivå som under de senaste åren.
  • — Vi påskyndar myndighetsprocesserna vid behandlingen av asylansökningar, fattar besluten om återsändande utan dröjsmål, avvärjer missbruk och säkerställer beslutens rättssäkerhet. Utgångspunkten är att vårt system för internationellt skydd är rättvist för de asylsökande. De som fått uppehållstillstånd styrs snabbt till integrationstjänster med sysselsättning som mål och avvisningarna av dem som fått avslagsbeslut som vunnit laga kraft verkställs på ett effektivt sätt.
  • — Vi påskyndar avlägsnandet ur landet av personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och utlänningar som är farliga för den allmänna ordningen.

Ändringar som görs i migrationspolitiken utförs kontrollerat och målinriktat. En kontrollerad migration främjar tillväxt, innovationer, nya arbetsplatser och ekonomisk stabilitet. Vi arbetar för att ändringar inom EU:s migrations- och asylpolitik ska ske i enlighet med unionens och medlemsländernas gemensamma intressen med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Finland ser till att nationella intressen beaktas inom EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik.

I enlighet med regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram kommer Finland tillsammans med EU-länderna och de nordiska länderna att bereda sig för asylläget på ett hållbart sätt. Vi ser till att läget hanteras med framförhållning och kontrollerat. När det gäller utvecklingen av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. bekämpningen av olaglig invandring och återsändandepolitiken.

Målet är att migrationsförvaltningen ska ha förmåga att nå upp till målen för den lagstadgade behandlingsfristen för tillståndsansökningar för migration. Vid utvecklandet och påskyndandet av tillståndsprocesserna garanteras fortfarande beslutens rättssäkerhet och kvalitet. Migrationsverket har huvudansvaret för asylprocessen. Uppgifter som gäller asylärenden har koncentrerats till Migrationsverket, vilket förenklar genomförandet av effektiviseringen av asylprocessen. Vi utvecklar ytterligare kostnadseffektiviteten för den verksamhet som gäller mottagning av asylsökande och säkerställer upprätthållandet av beredskapen. Vid utvecklandet av verksamheten utnyttjas EU:s asyl-, migrations- och integrationsfonds (AMIF-fonden) möjligheter fullt ut.

Migrationsverket svarar för mottagandet och behandlingen av utlänningars ansökningar om tillstånd. Det säkerställs att behandlingen av ärenden som gäller tillstånd för utlänningar är smidig och att det regionala nätverket av serviceställen för kundservice fungerar. En kostnadsmotsvarighet enligt bestämmelserna om tillståndsavgifter säkras genom att processerna utvecklas.

Man utvecklar ytterligare det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) och genomför projektet ”Ett smart digitalt ämbetsverk” för vidare utveckling av UMA-systemet så att man kan tillhandahålla kunderna övergripande elektroniska kommunikationstjänster i anknytning till tillståndsprocesserna. Tillstånds- och kundserviceprocesserna automatiseras i den mån det är möjligt genom att man utnyttjar artificiell intelligens och robotik.

Migrationsförvaltningsmyndigheternas samarbete när det gäller utlänningars inresa och vistelse i landet utnyttjas och utvecklas aktivt.

Migrationen

De lagliga migrationskanalerna utvecklas i anslutning till ändringarna i EU:s lagstiftning. När det gäller arbetskraftsinvandring är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Systemet med uppehållstillstånd för arbetstagare utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet och det invandringspolitiska programmet. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. Vid eftergranskningen är det i stor utsträckning fråga om polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhet.

Lagstiftningen om uppehållstillstånd när det gäller företagares migration har reviderats genom att man tagit i bruk uppehållstillstånd för tillväxtföretagare. Man utnyttjar de möjligheter som lagändringarna om säsongsanställda och personer som förflyttas internt i företag medför i fråga om myndighetssamarbetet och den elektroniska behandlingen av ansökningar.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen fortsätter i fråga om inresa för utländska studerande som kommer från länder utanför EU. Missbruk av systemet för uppehållstillstånd motarbetas. Vid allokeringen av studieplatser är det viktigt att beakta i vilka branscher det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft.

I överensstämmelse med EU:s familjeåterföreningsdirektiv förutsätter man med vissa undantag att familjemedlemmar som får internationellt skydd eller tillfälligt skydd har en tryggad försörjning oberoende av tidpunkten för familjebildning, för att ansökan om familjeåterförening ska kunna godkännas.

Myndighetssamarbetet inom bekämpningen av olaglig invandring och olaglig vistelse i landet effektiviseras, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Återsändandepolitiken effektiviseras särskilt genom att man med stöd av EU-samarbetet fortsätter och utvecklar ett effektivt återsändande av personer som vistas olagligt i landet och som fått avslag på sin asylansökan. Dessutom strävar man efter nya samarbetsprotokoll som gäller återsändande och EU-avtal om återtagande samt efter att personer som gjort sig skyldiga till brott ska avlägsnas snabbare ur landet än tidigare.

Internationellt skydd

Det är svårt att uppskatta antalet asylsökande. Man bereder sig för 4 000 nya asylsökande per år, men måste även vara förberedd på en plötslig och snabb ökning av antalet asylsökande.

Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar. Migrationsverket garanterar en maximibehandlingstid på 6 månader för behandlingen av asylansökningar och ser till att beslutsfattandet är av hög kvalitet. En enhetlig kvalitet hos tjänsterna vid förläggningarna för asylsökande, verksamhetssätten och förläggningarnas säkerhet utvecklas. Den tid som tillbringas vid förläggningarna förkortas då asylprocessen påskyndas, vilket i sin tur främjar förvaltningen av utgifterna för mottagning av asylsökande.

Man deltar i förnyandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och i EU-medlemsstaternas samarbete om genomförande av systemet i praktiken och genomför rättsakterna nationellt. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen intensifieras det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter i synnerhet genom att man stödjer etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) och genom att man deltar i samarbete med andra centrala EU-myndigheter. När det gäller utvecklingen av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av olaglig invandring och återsändandepolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingspolitiken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd vidarebosätts i Finland (90 § i utlänningslagen 301/2004). Grunderna för vidarebosättning (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2019 är 750 personer. Via asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ersätter EU medlemsstaterna för en vidarebosatt flykting med en engångsersättning på 6 000 eller 10 000 euro beroende på personens utreseland eller på hur brådskande omplaceringen är. Finland verkställde de interna förflyttningar av asylsökande om vilka det har fattats beslut inom Europeiska unionen 2016—2017. I fråga om effekterna av de författningar som gäller en ändring av EU:s gemensamma asylsystem föreslås preciseringar när författningarna har godkänts och det nationella genomförandet har inletts.

Inom förvaltningsområdet utnyttjas tillgänglig delfinansiering via EUSA-fonder.

Mottagande av asylsökande

  20171) 2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antal platser i förläggningarna sammanlagt2) 10 456 7 394 6 270
— statliga förläggningar 684 684 660
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer 9 692 6 600 5 500
— förvarsenheter 80 110 110
— beläggningsgrad i medeltal % 93 90 90
Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt 154 125 150
— grupphem 88 70 84
— stödbostäder 66 55 66
— beläggningsgrad i medeltal % 73 80 80

1) Situationen i slutet av året: inte medeltal (i denna siffra ingår inte personer i privat inkvartering)

2) Antalet platser i förläggningarna ses över i slutet av 2018, uppskattningen för 2019 gjord våren 2018.

Mottagare av mottagningstjänster 2017 2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år 15 982 11 500 10 150
— Inkvarterade vid förläggningarna 11 570 7 500 6 320
— Minderåriga som kommit ensamma 255 100 200
— Utlänningar som tagits i förvar 60 100 100
— I privat inkvartering 4 097 3 800 3 530
Kostnader för mottagandet/euro/år 2017
bokslut
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Totala kostnader för mottagandet1) 281 975 524 203 813 000 179 176 000
Förläggningarnas totala kostnader 273 663 880 191 413 000 168 746 000
— de genomsnittliga totala kostnaderna för mottagandet av asylsökande/person/dygn (utan moms) 47 47 45
— förläggningarnas enhetskostnader/person/dygn (utan moms) 43 45 45
— kostnader för minderåriga i grupphem/person/dygn (utan moms) 291 296 290
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person/dygn (utan moms) 203 186 180
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person/dygn 202 200 200
— kostnader för privat inkvartering2) 22 431 075 24 966 000 23 192 000
— kostnader för privat inkvartering/person/dygn (utan moms) 15 18 18
Företrädande av barn 275 372 220 000 220 000
Frivillig återresa 3 464 823 6 800 000 4 830 000
Kostnader som gäller kvotflyktingars inresa 1 414 036 1 200 000 1 200 000
Övriga utgifter för invandring3) 3 157 413 4 180 000 4 180 000

1) Inbegriper de statliga förläggningarnas utgifter från moment 26.40.01 och moment 26.40.21, 26.40.22 samt 26.40.63.

2) Ingår i förläggningarnas totala kostnader.

3) Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester, språkanalyser och rättsmedicinska tester samt elektroniska tjänster (Umarek)

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 611 000 euro.

Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Verket svarar också för den praktiska verksamheten, styrningen, planeringen och övervakningen vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, förvarsenheterna för utlänningar och hjälpen till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktion      
Avgjorda ärenden 139 911 144 150 143 850
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket1) 33 654 36 360 40 513
Statliga förläggningar2) 9 544 12 835 14 625
Årsverken 801 900 860
Migrationsverket 660 718 668
Statliga förläggningar 141 182 192
Effektivitet      
Verksamhetens resultat      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 157 183 184
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 517 300 290
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 81 91 91

1) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

2) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Maximibehandlingstiden för asylansökningar är sex månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2017—2019

  2017
utfall
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden 2018
uppskattning
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden 2019
mål
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 85 538 85 527 95 200 94 700 95 200 95 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare 8 650 8 044 10 000 10 000 10 000 10 000
— uppehållstillstånd för studerande 5 646 5 817 6 000 6 000 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 11 620 11 158 12 500 12 500 12 500 12 500
familjemedlem till en person som fått internationellt skydd 2 643 2 739 2 500 3 000 2 500 3 000
— förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta och permanenta tillstånd) 38 818 39 944 42 000 42 000 42 000 42 000
— övriga uppehållstillstånd 433 861 700 700 700 700
— ärenden angående gällande uppehållstillstånd (indragning och förnyande) 12 014 11 348 13 000 12 500 13 000 12 800
— registrering av EU-medborgare och deras familjemedlemmar 8 357 8 355 11 000 11 000 11 000 11 000
Avlägsnande ur landet1) 12 611 11 578 8 000 8 000 7 000 7 000
Internationellt skydd sammanlagt 28 747 26 104 26 725 27 350 27 950 27 750
— asylansökningar2) 10 543 9 418 7 975 9 600 9 700 9 500
— kvotflyktingar 750 750 750 750 750 750
— resedokument 11 661 11 016 12 000 12 000 12 000 12 000
— övriga 5 793 4 920 6 000 5 000 5 500 5 500
Medborgarskap sammanlagt 13 016 16 702 14 100 14 100 14 100 14 100
— medborgarskapsansökningar 10 704 14 149 12 000 12 000 12 000 12 000
— medborgarskapsanmälningar 923 932 900 900 900 900
— övriga medborgarskapsärenden 1 389 1 621 1 200 1 200 1 200 1 200
Sammanlagt 139 912 139 911 144 025 144 150 144 250 143 850

1) Inkl. utvisning, avvisning till följd av nekande tillståndsbeslut, avvisning till följd av brott samt inreseförbud.

2) Inkl. nya ansökningar, ansökningar som görs på nytt, ansökningar som returnerats till Finland på basis av Dublinavtalet och ansökningar som returnerats från besvärsinstanserna till verket

Behandlingstid (dygn)

  2017
utfall1)
2018
uppskattning
2019
mål
       
Invandring      
— arbetstagares uppehållstillstånd, behandlingstid högst (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut, dygn) 124 120 120
varav behandlingstid vid Migrationsverket högst (dygn) 39 60 60
— uppehållstillstånd, studerande, behandlingstid högst (dygn) 30 30 30
Internationellt skydd, behandlingstid högst utan ändringssökande (dygn)      
— asyl 357 180 180
Medborgarskapsansökningar, behandlingstid högst (dygn)      
— medborgarskapsansökningar 249 270 270
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 100 100 100

1) Genomsnittlig behandlingstid

Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att höja systemets digitaliserings-, automations- och självbetjäningsnivå.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 801 900 862
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 9,0 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 66 189 63 395 50 111
Bruttoinkomster 22 830 14 000 21 500
Nettoutgifter 43 359 49 395 28 611
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 369    
— överförts till följande år 31 860    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 19 015 14 000 21 000
Intäkter sammanlagt 19 015 14 000 21 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 9 545 7 900 12 000
— andel av samkostnader 13 882 8 000 11 000
Kostnader sammanlagt 23 427 15 900 23 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 412 -1 900 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 81 88 91

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa -1 000
Fullföljande av behovet av tilläggsresurser för antalet asylsökande -6 600
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2019) (överföring från moment 28.70.20) 2 000
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.22) 1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -214
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -20
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Indexhöjning av hyresutgifterna 23
Lönejusteringar 1 177
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -113
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -104
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Temporär sänkning av StPL-avgiften 169
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Nivåförändring -15 000
Sammanlagt -20 784

2019 budget 28 611 000
2018 I tilläggsb. 355 000
2018 budget 49 395 000
2017 bokslut 57 850 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 127 601 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten

5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2019 är 750 personer.

Förklaring:Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 § i mottagningslagen (746/2011). Mottagning i samband med massinvandring genomförs i enlighet med 9, 10 och 12 § i mottagningslagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra organisationer eller stiftelser om ordnande av mottagningstjänsterna och ersättningen av kostnaderna för det, dock så att man snabbt och flexibelt kan frigöra sig från avtalen.

Avsikten är att dimensionera inkvarteringskapaciteten så att den motsvarar behoven av inkvartering. Vid driften av flyktingförläggningar och produktionen av tjänster strävar man efter att förbättra kostnadseffektiviteten bl.a. när det gäller inkvarteringspriset per dygn.

I mottagningslagens 6 § bestäms om beaktande av särskilda behov under den tid som ansökan behandlas och i 19 § i den lagen bestäms om kompletterande mottagningspenning som täcker utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den blankett som den sökande fyllt i samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylutredning och asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Utlänningslagens 6 b § innehåller bestämmelser om rättsmedicinska undersökningar. Om man inte har kunnat fastställa en asylsökandes eller en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening bl.a. huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Inresor för kvotflyktingar ordnas som köpta tjänster. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för visum för genomresa eller för resa ur landet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kommunernas, samkommunernas, organisationers och sammanslutningars förläggningar 91 111 000
Övriga utgifter för förläggningarna 30 890 000
— köp av tjänster 14 000 000
— hälso- och sjukvård 16 300 000
— övriga 590 000
Förläggningarnas utgifter sammanlagt 122 001 000
Företrädande av barn 220 000
Övriga utgifter för inresa 4 180 000
Kostnader som gäller kvotflyktingars inresa 1 200 000
Sammanlagt 127 601 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i det totala antalet asylsökande och förläggningar -25 208
Långsammare avlägsnande från mottagningen av asylsökande än beräknat 24 315
Utgifter för mottagandet -9 100
Sammanlagt -9 993

Anslaget under momentet ombildat till ett tvåårigt reservationsanslag.


2019 budget 127 601 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 137 594 000
2017 bokslut 210 296 423

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader för frivillig återresa

2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011)

3) till projekt för frivillig återresa som finansieras av EU.

Anslaget får användas också för betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I 147 a § i utlänningslagen föreskrivs det om frivillig återresa. En tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd, en person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel och som enligt lagen om hemkommun inte har någon hemort i Finland samt till en person som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i utlänningslagen kan till stöd för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel betalas bidrag och ersättning för skäliga rese- och flyttkostnader för återresan till hemlandet eller till något annat land där personens inresa är garanterad. En person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel kan också vara medborgare i Europeiska unionen eller jämställd med en sådan.

Den frivilliga återresan arrangeras som köpt tjänst.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Resebidrag och andra bidrag 2 737
Köpta tjänster 2 093
Sammanlagt 4 830

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.01) -1 000
Nivåförändring -970
Sammanlagt -1 970

2019 budget 4 830 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 6 800 000
2017 bokslut 8 800 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 120 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring:Mottagningspenning beviljas personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller är offer för människohandel och som inte har en i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland i syfte att trygga den oundgängliga försörjningen samt för att främja personens möjligheter att klara sig på egen hand, om personen är i behov av stöd och inte kan få sin försörjning på något annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn utan vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagits i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mottagningspenning  
— Full mottagningspenning 19 300 000
— Mottagningspenning 2 800 000
— Mottagningspenning för barn 5 670 000
Kompletterande mottagningspenning 3 330 000
Brukspenning 910 000
Utkomststöd 110 000
Sammanlagt 32 120 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i antalet personer som omfattas av mottagandet -10 400
Mervärdesskatt för verksamheten -500
Nivåförändring -3 564
Sammanlagt -14 464

2019 budget 32 120 000
2018 budget 46 584 000
2017 bokslut 58 669 475