Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2019

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 611 000 euro.

Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Verket svarar också för den praktiska verksamheten, styrningen, planeringen och övervakningen vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, förvarsenheterna för utlänningar och hjälpen till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktion      
Avgjorda ärenden 139 911 144 150 143 850
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket1) 33 654 36 360 40 513
Statliga förläggningar2) 9 544 12 835 14 625
Årsverken 801 900 860
Migrationsverket 660 718 668
Statliga förläggningar 141 182 192
Effektivitet      
Verksamhetens resultat      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 157 183 184
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 517 300 290
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 81 91 91

1) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

2) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Maximibehandlingstiden för asylansökningar är sex månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2017—2019

  2017
utfall
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden 2018
uppskattning
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden 2019
mål
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 85 538 85 527 95 200 94 700 95 200 95 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare 8 650 8 044 10 000 10 000 10 000 10 000
— uppehållstillstånd för studerande 5 646 5 817 6 000 6 000 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 11 620 11 158 12 500 12 500 12 500 12 500
familjemedlem till en person som fått internationellt skydd 2 643 2 739 2 500 3 000 2 500 3 000
— förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta och permanenta tillstånd) 38 818 39 944 42 000 42 000 42 000 42 000
— övriga uppehållstillstånd 433 861 700 700 700 700
— ärenden angående gällande uppehållstillstånd (indragning och förnyande) 12 014 11 348 13 000 12 500 13 000 12 800
— registrering av EU-medborgare och deras familjemedlemmar 8 357 8 355 11 000 11 000 11 000 11 000
Avlägsnande ur landet1) 12 611 11 578 8 000 8 000 7 000 7 000
Internationellt skydd sammanlagt 28 747 26 104 26 725 27 350 27 950 27 750
— asylansökningar2) 10 543 9 418 7 975 9 600 9 700 9 500
— kvotflyktingar 750 750 750 750 750 750
— resedokument 11 661 11 016 12 000 12 000 12 000 12 000
— övriga 5 793 4 920 6 000 5 000 5 500 5 500
Medborgarskap sammanlagt 13 016 16 702 14 100 14 100 14 100 14 100
— medborgarskapsansökningar 10 704 14 149 12 000 12 000 12 000 12 000
— medborgarskapsanmälningar 923 932 900 900 900 900
— övriga medborgarskapsärenden 1 389 1 621 1 200 1 200 1 200 1 200
Sammanlagt 139 912 139 911 144 025 144 150 144 250 143 850

1) Inkl. utvisning, avvisning till följd av nekande tillståndsbeslut, avvisning till följd av brott samt inreseförbud.

2) Inkl. nya ansökningar, ansökningar som görs på nytt, ansökningar som returnerats till Finland på basis av Dublinavtalet och ansökningar som returnerats från besvärsinstanserna till verket

Behandlingstid (dygn)

  2017
utfall1)
2018
uppskattning
2019
mål
       
Invandring      
— arbetstagares uppehållstillstånd, behandlingstid högst (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut, dygn) 124 120 120
varav behandlingstid vid Migrationsverket högst (dygn) 39 60 60
— uppehållstillstånd, studerande, behandlingstid högst (dygn) 30 30 30
Internationellt skydd, behandlingstid högst utan ändringssökande (dygn)      
— asyl 357 180 180
Medborgarskapsansökningar, behandlingstid högst (dygn)      
— medborgarskapsansökningar 249 270 270
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 100 100 100

1) Genomsnittlig behandlingstid

Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att höja systemets digitaliserings-, automations- och självbetjäningsnivå.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 801 900 862
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 9,0 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 66 189 63 395 50 111
Bruttoinkomster 22 830 14 000 21 500
Nettoutgifter 43 359 49 395 28 611
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 369    
— överförts till följande år 31 860    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 19 015 14 000 21 000
Intäkter sammanlagt 19 015 14 000 21 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 9 545 7 900 12 000
— andel av samkostnader 13 882 8 000 11 000
Kostnader sammanlagt 23 427 15 900 23 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 412 -1 900 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 81 88 91

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa -1 000
Fullföljande av behovet av tilläggsresurser för antalet asylsökande -6 600
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2019) (överföring från moment 28.70.20) 2 000
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.22) 1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -214
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -20
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Indexhöjning av hyresutgifterna 23
Lönejusteringar 1 177
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -113
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -104
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Temporär sänkning av StPL-avgiften 169
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Nivåförändring -15 000
Sammanlagt -20 784

2019 budget 28 611 000
2018 I tilläggsb. 355 000
2018 budget 49 395 000
2017 bokslut 57 850 000