Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 090 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Utvecklandet av det nya nödcentralsystemet och beredandet av ibruktagandet fortsätter så att systemet kan tas i bruk i alla nödcentraler före utgången av 2019. Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralsdatasystemet åren 2019—2022.

Nödcentralsverket har med stöd av lagen om nödcentralsverksamhet ingått ett avtal om att utrikesministeriets biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster ska skötas av Nödcentralsverket 16.4.2018—31.7.2020. För skötseln av uppgifterna överförs ett anslag motsvarande sex årsverken tillfälligt till Nödcentralsverket.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
       
Anskaffning av informationssystemet för nödcentraler, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)      
Förbindelser som ingåtts före år 2019 5 740 800 6 540
Utgifter sammanlagt 5 740 800 6 540
Nödcentralsverket 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktion      
Antal anmälningar, st., varav 3 720 000 3 950 000 3 950 000
— antal nödsamtal, st. 2 680 000 2 750 000 2 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st. 1 790 000 1 700 000 1 700 000
Insatser      
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro 51 971 51 888 53 725
Årsverken 583 600 600
Funktionell effektivitet      
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) 8 400 8 400 8 400
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst 9,0 9,4 9,4
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst 13,4 12,8 12,8
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) 3,64 3,4 3,4
       
Mänskliga resurser      
Antal anställda 607 600 600
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,21 3,5 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 16,2 15 15

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 51 971 51 888 53 828
Bruttoinkomster 2 788 2 700 2 738
Nettoutgifter 49 183 49 188 51 090
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 19 522    
— överförts till följande år 20 134    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 662 2 700 2 738
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 603 1 301 1 446
— andel av samkostnader 876 1 319 1 100
Kostnader sammanlagt 2 479 2 620 2 546
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 183 80 192
Kostnadsmotsvarighet, % 107 103 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av självriskandelen i de hyresavtal som gäller Häke-reformen 75
Hyresinbesparning (Tavastehus, S:t Michel och Lojo) 147
Skötseln av biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring från moment 24.01.01) 694
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -163
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -36
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Indexhöjning av hyresutgifterna 27
Lönejusteringar 1 211
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -237
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -112
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Temporär sänkning av StPL-avgiften 365
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 103
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt 1 902

2019 budget 51 090 000
2018 I tilläggsb. 378 000
2018 budget 49 188 000
2017 bokslut 49 795 000