Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 421 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete

5) till ersättning till Air Navigation Services Finland Oy för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg

6) till de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring:Räddningsväsendets nationella styrning utvecklas i syfte att uppnå ett effektivt och högkvalitativt system för räddningsväsendet. Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktion      
Antalet falska brandlarm (st.), högst 17 400 16 600 15 700
Andel av befolkningen som fått säkerhetsinformation (%), minst 17 20 20
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att till utlandet ge sådant bistånd som hör till räddningsväsendet vid storolyckor och krissituationer orsakade av människor eller naturen och beredskap att ta emot bistånd. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Prestationer      
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1) 104 411 100 000 100 000
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder) 9 673 9 500 9 500
— uppdrag på grund av markbränder 2 181 2 300 2 300
— kontroll- och säkringsuppgifter 29 769 30 000 30 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter) 24 327 21 700 21 700
— övriga uppdrag 38 461 36 500 36 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 57 50 50
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 85 80 80

1) Inga mål ställs upp för Räddningsväsendets olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. Således säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Enligt avgiftsförordningen för Räddningsinstitutet tas ca 50 % av kostnaderna för avtalsbrandkårsutbildning ut.

Räddningsväsendet 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktion      
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst 42 908 44 010 48 150
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst 199 184 172
Antal yh-examina, st. 38 25 25
Personer som fått riksomfattande utbildning i internationell räddningsverksamhet, antal 257 250 250
Personer som deltagit i internationella övningar på riksnivå, antal 88 100 100
Insatser      
Årsverken under moment 26.30.01, varav      
— årsverken vid Räddningsinstitutet 102,3 105 107
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro) 10 807 10 979 12 200
Funktionell effektivitet      
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken 946 964 991
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare 1 393 1 419 1 459
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst 24 827 24 590 22 925
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst 138 137 127
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4) 3,26 3,08 3,1
Antal sökande/nybörjarplatser 3,8 5,0 5,0
Mänskliga resurser      
Antal anställda vid Räddningsinstitutet 103 106 108
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) - 3,45 3,45
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 5,3 6,5 6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 354 19 752 18 511
Bruttoinkomster 3 035 3 755 3 090
Nettoutgifter 13 319 15 997 15 421
— Utbildningens egentliga omkostnader 11 886 11 762 11 946
— Övriga omkostnader för räddningsväsendet 971 785 1 025
— Internationell räddningsverksamhet 462 450 450
— Reformen av räddningsväsendet/IKT - 3 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 282    
— överförts till följande år 877    

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 680 1 500 1 525
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 486 600 526
— andel av samkostnader 978 650 745
Kostnader sammanlagt 1 464 1 250 1 271
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 216 250 254
Kostnadsmotsvarighet, % 115 120 120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättning till Air Navigation Services Finland Oy (överföring från moment 26.30.20) 440
Reformen av räddningsväsendet, IKT-utgifter (2018) -3 000
Reformen av räddningsväsendet, IKT-utgifter (2019) 2 000
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap (överföring till moment 24.01.01) -192
Utvecklande av systemet med avtalsbrandkårer 200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -121
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -11
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Indexhöjning av hyresutgifterna 24
Lönejusteringar 184
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -64
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 54
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 20
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt -576

2019 budget 15 421 000
2018 I tilläggsb. -55 000
2018 budget 15 997 000
2017 bokslut 12 914 000